วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วันที่ 28 กันยายน 2565 นายสุภาพ จีนเมือง พาณิชย์จังหวัดกระบี่ มอบหมาย นางวรนารถ ชูค้ำ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวราชัย ไตรอรุณ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต3-6กระบี่ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ และ สื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและลานเทในพื้นที่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัดและลานเทประชามณี กรุ๊ป โดยมี ผู้แทนบริษัทโรงงานปาล์ม และลานเทปาล์มให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การรับซื้อผลปาล์มน้ำมันซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ และ สำนักงาสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่ ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและลานเทในพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามสถานการณ์การรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อฯ และ ตรวจสอบการใช้เครื่องชั่งตวงวัด จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด และลานเทประชามณี กรุ๊ป เพื่อตรวจติดตาม การรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อฯ และตรวจสอบการใช้เครื่องชั่งตวงวัดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ฉบับที่ 66 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อสินค้าผลปาล์มน้ำมันตามอัตราน้ำมัน และเป็นไปตามประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่
ขณะนี้โรงงานสกัดและลานเทได้เปิดรับซื้อปกติทุกโรงงานแล้ว หลังจากบางโรงหยุดรับซื้อ เพื่อให้พนักงานไปทำบุญช่วงวันสารทเดือน 10 ตามประเพณีของทางภาคใต้ สำหรับจังหวัดกระบี่ในห้วงเทศกาลดังกล่าวไม่ได้มีการปิดโรงงานแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบโรงงานปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 66 พ.ศ.2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันตามอัตราน้ำมัน กำหนดให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม/ลานเทต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายทุกร้อยละของอัตราน้ำมันที่ซื้อขายเริ่มตั้งแต่อัตราร้อยละ 18 ขึ้นไป โดยแสดงไว้ ณ บริเวณหน้าสถานที่ รับซื้อและจุดรับซื้อ ห้ามมิให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มร่วง และรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าที่แสดงไว้
หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 28 มีโทษตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 กำหนดให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม/ลานเทต้องนำเครื่องชั่งที่ใช้ในการซื้อขายมาตรวจสอบและให้คำรับรองจากกรมการค้าภายใน หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับการลงพื้นที่ของคณะทำงานติดตามสถานการณ์การรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มทะลายให้เป็นไปตามมาตรฐาน


โอกาสเดียวกันนี้ยังได้มอบประกาศจังหวัดให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งลานเทดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดว่าเป็นลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมันที่ได้มาตรฐาน ตามมติคณะทำงานตรวจกำกับดูแลลานเทในพื้นที่จังหวัดกระบี่การลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้เป็นไปตามมาตฐานและประกาศของจังหวัดทุกประการ//
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ปานอุมา แหละยุหีม  ข่าว


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ