วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ททท.โกจง - ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท.ได้ร่วมมือกับสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว โดย
 นายสว่าง  ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ในฐานะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 153  โดยได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประธานสภาฯ ด้านการสื่อสารองค์กร เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา องค์ความรู้ ร่วมคิด ร่วมทำในการกระจายข่าวสารของสภาให้เป็นที่รู้จัก พร้อมการพัฒนาให้สมาชิกสภาได้เข้าถึงเทคโนโลย สามารถสร้างการรับรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาเพื่อให้สมาชิก ประชาชน ได้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าว
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ