วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อพท. หนุนภาคีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสร้างสรรค์โลก
--------------------------  
อพท. หนุนเสริม เชื่อมโยงเมืองสร้างสรรค์ในต่างประเทศ   นำคณะทำงานเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดสุโขทัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นางสาววัชรี รักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  หรือ อพท. กล่าวว่า ได้นำคณะทำงานเมืองสร้างสรรค์ จากจังหวัดสุโขทัย ร่วมเดินทางไปยังกรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (UNESCO Creative City Network: UCCN)  มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสให้กับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารองค์ความรู้ของเมืองสร้างสรรค์มาพัฒนาโครงการ เผยแพร่ ขยายผล และต่อยอดกับภารกิจของสถาบันการศึกษา โดยมีนายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ Focal point สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ผู้ประสานงานหลักของคณะทำงานเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย เข้าร่วมดำเนินการโดยกิจกรรมครั้งนี้ อพท. พื้นที่สุโขทัย ได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติประธานผู้แทนคณะทำงานฯ และมี  Mr. Do Dinh Hong Director, Hanoi Department of Culture and Sports เป็นประธานของคณะทำงานเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ฮานอย  และคณะทำงานด้านเมืองสร้างสรรค์ทั้งของจังหวัดสุโขทัย และของกรุงฮานอย เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 28 คน     
 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มี รศ.ดร. วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ที่ปรึกษาโครงการฯ วิทยากร จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สุโขทัยขององค์การยูเนสโก ตามพันธกิจเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก พร้อมทั้งผู้แทนคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานหัตถกรรมเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเงิน-ทอง ด้านผ้าทอ ด้านงานจักรสานไม้ ด้านเครื่องปั้นดินเผา ด้านศิลปะพื้นบ้าน รังสรรค์ชิ้นงานเชิงประจักษ์สู่สายตา ผู้ทรงคุณวุฒิเมืองฮานอย การประชุมครั้งนี้ยังมีการถอดบทเรียนสำคัญของการดำเนินงานเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกอีกด้วย” 
คณะทำงานฯ มีโอกาสได้เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าฮานอย Old Quarter ซึ่งเป็นย่านหัตถกรรมที่มีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี พร้อมชมการแสดงท้องถิ่น การแสดงศิลปะประจำชาติ คือ หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet) มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเวียดนาม  และเดินทางไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ หมู่บ้านผลิตเครื่องปั้นดินเผา Bat Trang Pottery Village และ พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา Bat Trang Pottery Museum สถานที่จัดแสดงผลงานของช่างฝีมือเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน เยี่ยมชม หมู่บ้านผลิตธูป Quang Phu Cau Incense Village ที่จัดจำหน่ายไปทั่วประเทศและส่งออกกับต่างประเทศ อาทิ อินเดีย จีน และมาเลเซีย  เยี่ยมชม หมู่บ้านผลิตและจำหน่ายผ้าไหม Van Phuc Silk Village มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมการทอผ้าไหมเป็นที่รู้จักทั่วโลก เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของเมืองฮานอยเพื่อตอกย้ำแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบที่สอดแทรกความทันสมัยเเละมนต์เสน่ห์ทางปรวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
อย่างไรก็ตามจากการเดินทางครั้งนี้ คณะทำงาน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และเป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษา จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองสร้างสรรค์สุโขทัยต่อไป 
----------------------------------------   

#อพท #สุโขทัยเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน #สุโขทัย #สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ #เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ #เมืองหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน #สุโขทัยเมืองแห่งการเรียนรู้ #เมืองแห่งการเรียนรู้ 
#DASTA4 #SukhothaiCraftsandFolkArt #SukhothaiCreativeCity #Sukhothai #CityofCraftsandFolkArt  #LearningCity #UNESCO
///////////////////   


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ