วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารเปิดโครงการ White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2565
 นายสมเจตน์   สวาศรี  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร  นายเพียร  แสวงบุญ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา, นักศึกษา กศน. /ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษา กว่า 100 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด”  ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร 
นายเพียร  แสวงบุญ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร  กล่าวว่า  ด้วยรัฐบาล ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดและ การใช้อาวุธ  โดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการเร่งด่วน      ได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)  จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของสถานศึกษาให้ดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนอย่างเข้มงวดมากขึ้น  โดยใช้กลไกตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาใช้หลักการทำเด็กให้เข้มแข็ง และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปลูกฝังและปราบปราม  ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง และสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร เริ่มต้น   การขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด”ขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 26 ตุลาคม 2565  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา, นักศึกษา กศน. /ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา กศน. ได้รู้ถึงพิษภัยอันตรายของยาเสพติดและอาวุธ   ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธ ให้หลีกเลี่ยงและรู้จักห่างไกลยาเสพติดและอาวุธ  และเพื่อให้นักศึกษา กศน./ ครู กศน. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถป้องกันภัยที่เกิดจากยาเสพติดและอาวุธให้สถานศึกษามีความปลอดภัย  

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ