วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/2v902yNGJWg
.. คลิปข่าว.เสนอยกเลิกการทำ Primary vote ระดับเขต และเสนอ หารด้วย 500
 และภาพกิจกรรมต่างๆของ 
อ.วิชิต ดิษฐประสพ
...ข่าวการเมือง...
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการอาคารรัฐสภา
อ. วิชิต ดิษฐประสพ 
>เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ การพัฒนา
การเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
   อ.วิชิต ดิษฐประสพ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอในที่ประชุมคณะกรรมาธิการดังนี้.
 1) เสนอยกเลิก*มาตรา 47 -มาตรา 56 ของ พรป. พรรคการเมือง กล่าวคือเสนอยกเลิกการจัดทำ Primary ระดับเขต ให้จัดทำ Primary vote 
ในระดับจังหวัดเพียงชุดเดียวและให้พรรคการเมือง
สามารถส่ง ส.ส.เขต ลงสมัครได้ทุกเขตในจังหวัดนั้นๆ (การเลือกตั้ง ปี 62)
2) การคำนวณหา ส.ส. บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ เสนอให้หารด้วย 500 และยังคงให้มี ส.ส.พึงมีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 93  เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีโอกาสมี ส.ส.ทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยในสภาผู้แทนราษฎร และเพื่อป้องกันการผูกขาดของพรรคการเมืองใหญ่
(อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
นักวิชาการอิสระด้านสื่อมวลชน
>ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8
ประธานใหญ่(อ.ต.ร.)
 มือถือID line 064-516-6794 
มือถือID line 090-917-3259
สำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.)
โทร.02 561 4502
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ