วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้นวัตกรรมโกงกางเทียมของ อบจ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกลุ่มงานป้องกันการทุจริต และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันดำเนินโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) (ครั้งที่ 1) โดยลงพื้นที่ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นการร้องเรียนเรื่อง “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้นวัตกรรมโกงกางเทียมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ” ไม่ได้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ไม่มีการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาไปแล้วกว่า 1,400 ล้านบาท แต่ไม่มีการนำโกงกางเทียมไปติดตั้งตามที่ระบุไว้ในสัญญา ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโกงกางเทียมด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงที่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากถูกปลดจากบัญชีนวัตกรรมแล้ว

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ชี้แจงถึงสภาพปัญหาที่นำมาสู่โครงการดังกล่าว ว่า ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ถึงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มีการกัดเซาะชายฝั่งมากกว่า 50 เมตร ในระยะเวลา 10 ปี ดังเห็นได้จากวัดขุนสมุทรจีนที่มีการกัดเซาะชายฝั่งเข้าไปจนลึกมาก ที่ผ่านมามีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแต่พบว่าปัญหายังคงมีอยู่และมากขึ้น มีการนำเขื่อนไม้ไผ่มาปักแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ประกอบกับมีหน่วยงานร้องขอมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการให้แก้ไข ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ศึกษาผลงานวิจัยพบว่า การปลูกต้นไม้ ไม้จริง ยังคงเกิดปัญหาคลื่นซัดชายฝั่งเนื่องจากต้นไม้ที่ปลูกในระยะแรกยังไม่หยั่งรากลึกจะเจอกับปัญหารากลอยและเป็นปัญหาซ้ำซาก และการใช้ไม้ไผ่ปักไม่ก่อให้เกิดตะกอนดินที่จะเกิดเป็นพื้นดินขึ้นได้ โดยโกงกางเทียมซึ่งทำจากยางสังเคราะห์ มีความทนทานต่อการกัดเซาะ สามารถดักตะกอนดินและเพิ่มพื้นดินได้ เมื่อเพิ่มพื้นดินแล้วจะมีการขยายไปปักในจุดอื่น ๆ ที่พบปัญหาต่อไป

สำหรับประเด็นที่มีการร้องเรียนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ชี้แจงว่า ได้มีหนังสือหารือไปที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการจัดทำ EIA โดยสำนักนโยบายฯ ได้มีความเห็นว่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้นวัตกรรมโกงกางเทียมนั้น ไม่ใช่โครงการในลักษณะการก่อสร้างเขื่อนจึงไม่ต้องทำการศึกษา EIA ซึ่งการจัดทำ EIA จะมีข้อกำหนดที่แน่ชัดว่าโครงการลักษณะใด ขนาดใดบ้างที่ต้องจัดทำ EIA
2. การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการชี้แจงว่า จุดเริ่มแรกที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการวางแผนดำเนินการปักโกงกางเทียม คือ บริเวณสถานตากอากาศบางปู โดยได้จัดทำหนังสือขออนุญาตไปยังกรมพลาธิการทหารบกเพื่อขออนุญาตจัดวางโกงกางเทียม ซึ่งกรมพลาธิการทหารบกได้มีหนังสือตอบอนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสามารถดำเนินการได้ และได้มีหนังสือไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุญาตและขอให้ตรวจสอบว่าพื้นที่ที่มีการติดตั้งโกงกางเทียมเป็นพื้นที่ป่าชายเลนหรือไม่ โดยกรมทรัพยากรฯ ได้มีความเห็นว่า พื้นที่ที่มีการติดตั้งโกงกางเทียมไม่ใช่พื้นที่ป่าชายเลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสามารถดำเนินการได้ สำหรับกรมเจ้าท่านั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้มีหนังสือขออนุญาตด้วยเช่นกัน แต่ในขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพิ่มเติม
3. การเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาไปแล้วกว่า 1,400 ล้านบาท แต่ไม่มีการนำโกงกางเทียมไปติดตั้งตามที่ระบุไว้ในสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการชี้แจงว่า การจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการส่งมอบพัสดุโกงกางเทียมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา งบประมาณทั้งสิ้น 1,045,000,000 บาท มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 66% ยังเหลืออีกประมาณ 351,000,000 บาท ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างยังส่งมอบพัสดุไม่ครบถ้วนตามสัญญา ราคาที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง คือ 14,750 บาท/ชุด และส่วนที่ 2 คือ เป็นส่วนที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการปักเสาโกงกางเทียมในพื้นที่ที่กำหนดในสัญญา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายเพราะยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง เนื่องจากรอการอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโกงกางเทียมด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากถูกปลดจากบัญชีนวัตกรรมแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ชี้แจงว่า มีการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมนั้นไม้โกงกางเทียมได้มีการประกาศเป็นนวัตกรรมและขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยปี พ.ศ. 2560-2564 และมีการต่ออายุบัญชีนวัตกรรมไทยเป็นปี พ.ศ. 2564-2568 โดยบริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จำกัด เป็นบริษัทยื่นขอจดบัญชีนวัตกรรมไทยเพียงรายเดียว ซึ่งรหัสนวัตกรรม คือ 01010006 ทั้งนี้ วัสดุโกงกางเทียมที่ได้รับมอบมาแล้วนั้น ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่สถานที่ของเอกชนบริเวณฝั่งตรงข้ามวัดราษฎร์บำรุง ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา

จากนั้น นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกลุ่มงานป้องกันการทุจริต และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสื่อมวลชน ได้เดินทางไปยังสถานที่จัดเก็บโกงกางเทียม ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้รับจ้างได้ทำการเช่าที่ดินเอกชนเป็นสถานที่จัดเก็บโกงกางเทียม พบว่า สถานที่จัดเก็บมีลักษณะเป็นลานกว้าง มีการกางเต็นท์ปกคลุมวัสดุบางส่วนและมีรั้วสังกะสีล้อมรอบบางส่วน ซึ่งลานที่จัดเก็บมี 2 จุดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ทำการสาธิตการประกอบโกงกางเทียม โดยมีวัสดุคล้ายรากไม้เกาะติดล้อมเสายาวสีดำ และใช้ส่วนที่ไม่มีวัสดุคล้ายรากไม้ปักลงไปในพื้นดิน ในส่วนของการดูแลสถานที่จัดเก็บผู้รับจ้างชี้แจงว่าได้มีการจัดเวรยามดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ข้อสังเกตเรื่องของความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ ว่า จะเกิดผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด และโกงกางเทียมที่ได้รับการส่งมอบจากผู้รับจ้างได้มีการบันทึกหรือทำทะเบียนไว้หรือไม่เพื่อป้องกันการสูญหาย รวมถึงการนำโกงกางเทียมมากองไว้โดยไม่ได้ดำเนินการติดตั้งเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี เนื่องจากติดขัดเรื่องการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่านั้น เป็นเวลานานแล้วหรือไม่ และสาเหตุที่ล่าช้าเป็นเพราะอะไร ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

**********
ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช.
ป.ป.ช. ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช. 1205
“พบทุจริต สะกิด ป.ป.ช.”

https://www.nacc.go.th/categorydetail/2022102113241089/20221110115133?
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ วันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565 ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ