วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/FRYf4Pmisbo
     "สภาคว่ำร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า"
>สภาเดินหน้าประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
...รวบรวมโดย..
(อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
นักวิชาการอิสระด้านสื่อมวลชน
>ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8
ประธานใหญ่(อ.ต.ร.)
 สำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)
โทร .02-561-45-02
 มือถือID line 064-516-6794 
มือถือID line 090-917-3259
   02 /11/65
ดร. วิชิต ปลั่งศรีสกุล
มอบหมายให้ อ.วิชิต ดิษฐประสพ และคณะทำงานด้านแผน และนโยบายด้านการเมือง 
>ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
สมัยสามัญประจำปี
> วันที่ 2,3,4 พฤศจิกายน 2565
เพื่อรวบรวมและติดตามการยกร่างกฎหมายในแต่ละฉบับทั้งที่ผ่านสภาและที่ไม่ผ่าน และประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการเตรียมการในกระบวนการทางรัฐสภา หรือฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรี เช่น เตรียมเสนอยกร่างกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาด้านต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน.
>รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
 *มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายต่างๆได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
   ก่อนตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลบังคับแล้วรัฐต้องจัดให้มีประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกระยะเวลาที่กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป
(เตรียมการหลังเลือกตั้งครั้งหน้า)
>การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560    *มาตรา 133 ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อนและจะเสนอได้ก็แต่โดย.
*มาตรา133(1) คณะรัฐมนตรี
(2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน
(3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม( 2 )หรือ( 3) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี.
(อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
นักวิชาการอิสระด้านสื่อมวลชน
>ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8
ประธานใหญ่(อ.ต.ร.)
 มือถือID line 064-516-6794 
มือถือID line 090-917-3259
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ