วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พลเอก ประวิตร  ลุยป้องแล้งอีสาน ประเดิม จ.มุกดาหาร เร่งแผนพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน-บาดาลให้ประชาชน
       มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565   พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง 'ปี 2565/2566 และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายวลัยพรรณ   น้อยสันเทียะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป   ดร.สุรสีห์   กิตติมณฑล  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม และมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ก่อนเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยบังอี่  ต.โพธิ์ไทร   อ.ดอนตาล  และโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลและสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ณ  บ้านนาดี หมู่ 8  ต.ดงมอน  อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  วางแผนการบริหารจัดการน้ำและกักเก็บน้ำ  รวมทั้งการเตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง  ซึ่งรองนายกฯ ได้มอบหมายให้ สทนช. บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน เร่งรัด ขับเคลื่อน แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม – น้ำแล้ง  เพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำในระดับพื้นที่   ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ พร้อมสั่งการให้จังหวัดและกรมชลประทาน วางแผนการใช้น้ำให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ด้วย
ขณะเดียวกัน มอบหมายให้กรมชลประทาน เร่งดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำบังอี่  ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน  เพื่อช่วยในการพร่องระบายน้ำในช่วงต้นฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร และอื่นๆ ในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงยังช่วยป้องกันน้ำ  จากแม่น้ำโขงหนุนและไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ริมห้วยบังอี่ พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลและสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำได้ในช่วงฤดูแล้งปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง แม้จะเกิดฝนทิ้งช่วง ทั้งนี้ รองนายกฯ ได้เน้นย้ำหน่วยงานในพื้นที่ให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำที่ถูกต้องกับประชาชนล่วงหน้า  เพื่อป้องกันผลกระทบตลอดฤดูแล้งนี้อย่างต่อเนื่องด้วย
ดร.สุรสีห์   กิตติมณฑล  เลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำระยะยาวของ จ.มุกดาหาร ซึ่งขาดแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่เพราะมีข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศ ระบบน้ำประปายังไม่ทั่วถึงมีการขยายตัวของชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้นทำให้เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค มี 3 แนวทางหลัก คือ 1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ  2.  ก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ  3. ขยายเขตน้ำประปา ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 61 - 64) รัฐบาลได้เร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า  มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นรวม 634 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์กว่า 4 หมื่นไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 2 หมื่นครัวเรือน ความจุ 9.81 ล้าน ลบ.ม. เช่น โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ อ.คำชะอี  เป็นต้น ซึ่งในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาแหล่งน้ำต่างๆ  ใน จ.มุกดาหาร สามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่าปี 64 ถึง 18%  แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำตาม 10 มาตรการรับมือฤดูแล้ง ปี 65/66  ควบคู่กับการเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข  จึงมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกมิติด้วย
ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ