วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์พันธุ์ใจนิวส์

พิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565  
นายวรญาณ  บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายศุภชัย  เอกอุ่น  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   นายสุริย์  เปี่ยมงาม  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มุ่งเน้นการเพิ่ม ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่องานบริการลูกค้าในทุกระบบ โดยมีศูนย์บริการลูกค้า ทั้งที่เป็นสำนักงานการไฟฟ้า กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ที่ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า ผ่าน Smartphone ซึ่งจะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ไฟ ทั้งในด้าน การชำระค่ากระแสไฟฟ้า และการขอรับบริการอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ PEA มุ่งหวังพัฒนาไปสู่บริการที่เป็นเลิศ รวดเร็ว มีมาตรฐาน ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมงานมืออาชีพ ที่จะให้บริการด้วยความใส่ใจ และอำนวยความสะดวกประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้มีอาคารสำนักงานใหม่ ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการ ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ก้าวสู่การเป็น PEA Digital Transformation ทั้งในวันนี้และอนาคต
นายสุริย์  เปี่ยมงาม  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  กล่าวว่า   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหนองสูง อำเภอดงหลวง และ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง ดูแลผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งสิ้นจำนวน 112,886 ราย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ บริการ ให้รองรับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง PEA จึงได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร กว่า 25 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 12 ไร่ มีพื้นที่จอดรถ พื้นที่บริการ ที่มีความพร้อม ต่อการให้บริการประชาชน โดยจัดตั้งจุดบริการลูกค้า หรือ Front Office ที่ทันสมั ยครบวงจรให้บริการได้ แ บ บ one touch service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ และมี ศักยภาพเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ครบวงจร มีคุณภาพ ปลอดภัย มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ