วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด...ขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ครั้งที่ 1/2565
       วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จำนวน 13 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศส.ปชต. ให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา  รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (พลเมืองในระบบการศึกษา) และการเตรียมการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ส.ส.
     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการขับเคลื่อน ศส.ปชต. จังหวัดร้อยเอ็ด / อำเภอ เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และกำหนดแนวทางในการดำเนินการของ ศส.ปชต. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวต่อไป
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออก/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ