วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา  -  สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานปริญญาบัตร บัณฑิต 'มจร' ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565 เป็นวันแรก โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสตรบัณฑิตใหม่จากทั่วประเทศ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากถวายการต้อนรับ ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา   
สำหรับพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2565  ซึ่งในปีนี้มีพระสังฆาธิการ  ภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ที่สำเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้น จำนวนทั้งสิ้น 4,370 รูป/คน และมีผู้เข้าร่วมพิธีในปีนี้ จำนวน 2,742  รูป/คน  โดยแบ่งเป็นวันที่ 10  ธันวาคม 2565 เข้ารับจำนวน 1,011 รูป/คน  และวันที่ 11 ธันวาคม 2565 เข้ารับจำนวน 1,731 รูป/คน 
สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานโอวาทความว่า "นายกสภา  ท่านอธิการบดี  ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,บัณฑิตใหม่ และสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพขอแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยความ  ปรารถนาดีอย่างจริงใจ อีกทั้งขออนุโมทนาในความวิริยอุตสาหะ และเสียสละของบรรดาผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้มีกุศลเจตนาต่อการศึกษาทางพระพุทธศาสนาและการศึกษาของชาติ ที่ช่วยกันปฏิบัติบริหาร และทำนุบำรุงกิจการมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับ ได้อย่างน่าชื่นชม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัยของท่านทั้งหลาย มีพระบรมราชปณิธานที่จะสร้างเสริมความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ให้บังเกิดแก่ประเทศชาติและพระบวรพุทธศาสนา จึงทรงวางรากฐานการศึกษาขั้นสูง สำหรับทั้งบรรพชิตและทั้งคฤหัสถ์ขึ้นในประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหนึ่งในสถาบันสนองพระบรมราโชบาย ท่านทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิต จึงพึงสำนึกตนอยู่เสมอ ในอันที่จะสนองแนวพระราชดำริตามธรรมภาษิต ซึ่งพระราชทานไว้ประจำตราแผ่นดินว่า "สพเพสํ สงฆภูตานํ สามคคี วุฑฒิสาธิกา" แปลความว่า "ความเป็นผู้พร้อมเพรียงแห่งชนผู้เป็นหมู่แล้วทั้งหลายทั้งปวง ยังให้ความเจริญ
สำเร็จ"  ขอทุกท่านจงเร่งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาในพระปรมาภิไธยไปเสริมสร้างสันติสุขและสามัคคีธรรม ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในหมู่พลเมือง และในหมู่คณะสงฆ์ ขอจงมีขันติธรรมและมีเมตตาธรรม ในการสดับตรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนำไปสู่วิธีการประสานประโยชน์กัน ด้วยน้ำใจปรองดอง เพื่อให้บัณฑิตทั้งหลาย ได้บรรลุถึงฐานะแห่งปัญญาชนผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม สามารถเป็นแสงสว่างนำทางส่องโลก สมตามคติพจน์ของมหาวิทยาลัยได้ทุกประการขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ประกอบกับความมีดวงจิตหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรม โปรดอำนวยผลอันยิ่งใหญ่ เป็นความงอกงามไพบูลย์ในชีวิต ของบัณฑิตใหม่ทุกรูปทุกคน และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ จงประสบความสุขสวัสดีโดยทั่วหน้ากัน เทอญ”


สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์โดยปัจจุบัน การจัดการศึกษาในประเทศ ประกอบด้วย 11 วิทยาเขต 28 วิทยาลัยสงฆ์ 2 หน่วยวิทยบริการ และในต่างประเทศ สถาบันสมทบอีก 5 แห่ง มีหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก  มีจำนวนทั้งสิ้น  19,661 รูป/คน ประกอบด้วย นิสิตปริญญาตรี จำนวน 14,253 รูป/คน นิสิตปริญญาโท 3,373 รูป/คน นิสิตปริญญาเอก 2,035 รูป/คน

ปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 64 รูป/คน ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 รูป/คน  และยังมอบเข็มเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมหาวิทยาลัย จำนวน 56 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 122 รูป/คน 

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"แรมโบ้"ฟาด นายกฯสมาคมไก่ หลับตาพูด สวนทางความจริง คนไทยตาสว่างแล้ว แต่นายกฯ สมาคมไปอยู่ไหนมา ถึงตามืดบอดจนมองไม่เห็นผลงานรัฐบาล ร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ