วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์สุพรรณบุรีร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
วันนี้ (21 ธ.ค. 65) เวลา 07.30 น. ที่บริเวณถนนหน้าวัดลาวทอง ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์สุพรรณบุรีร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100%  พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้กับประชาชนที่ไม่ได้สวมใส่หมวกนิรภัยมาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยให้ถือเป็นวาระของจังหวัดที่ต้องเร่งดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
ด้วยรัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในปี 2565 โดยให้จังหวัดให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ถือเป็น "วาระจังหวัด" และใช้กลไกศูนย์อำนวยการภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง เน้นใช้มาตรการเชิงรุก ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการสร้างความตระหนักจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย 
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ตามแนวทาง ดังนี้ ให้กำหนดมาตรการองค์กรและมาตรการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร โดยให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ /ให้นำระบบเทคโนโลยี มาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังกับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ /ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ