วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมคนดีศรีสุพรรณ ในกลุ่มสถานศึกษา ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน
วันนี้(27 ธ.ค.65) ที่โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมคนดีศรีสุพรรณ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่เมืองสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดอบรมการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 11 ประการ (ครู ก.) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีให้ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างค่านิยมอันดีงามและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมคนดีศรีสุพรรณ นักเรียนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 9 แห่ง และระดับประถมศึกษา 1 แห่ง รวมจำนวน 160 คน 
โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ อบต.บางปลาม้า ในฐานะที่เป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับจังหวัด เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย พ.ศ.2565 ด้วย
สำหรับโครงการคนดีศรีสุพรรณ เป็นคนโครงการที่นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ได้วางรากฐานเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีกฎและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการกำหนดคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของโครงการไว้ 11 ประการ ประกอบด้วย การรักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือน และชุมชน มีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้ประหยัดออมและนิยมไทย ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม มีมารยาทแบบไทย มีวินัยจราจร เป็นคนตรงต่อเวลา ปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงลำดับก่อน-หลัง ในการเข้ารับบริการ ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสังคม  และไม่พัวพันยาเสพติด
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ