วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ อมรินทราราม (วัดตาล) ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมี พระปิยทัสสี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม เป็นประธานสงฆ์ให้ศีล และนำพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ และนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ตลอดจนข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรี ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายศิลา ปุจฉาการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวชนิสรา มหัทธนไพศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายเนติพงศ์ ใจแก้วมา นักการตลาดรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าร่วมกันจัดนิทรรการ "ผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ"  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
นิทรรศการ”ผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ” เป็นการจัดเเสดงผ้าลายพระราชทานและผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดราชบุรี จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพทอผ้าจกบ้านใต้คูบัวกับณัฐกานต์ผ้าจกทอมือ ที่เป็นผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมสิ่งทอผ้าไทย ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของจังหวัดราชบุรีนำมาจัดแสดง เพื่อเป็นการแสดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจ แก่วงการผ้าไทย ซึ่งทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากล สู่การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทย ให้ผ้าได้แสดงเรื่องราวอัตลักษณ์ และสามารถนำไปออกแบบตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายสวมใส่ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งพระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯและลายขิดนารีร้ตนราชกัญญา”  ซึ่งสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ 
จากนั้น นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งได้มีกืจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
2.กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศบริเวณโดยรอบวัดอะมรินทรารามและทำความสะอาดอุโบสถโดยรอบ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และขนาดเดียวกันกิจกรรมจิตอาสา ยังเป็นการส่งเสริม และสร้างความสามัคคี ความเสียสละให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากคนไทยทั้งประเทศ สามารถรวมพลังจิตอาสาได้เป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง ก็จะเป็นการช่วยการส่งเสริมให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไป
 ในการจัดลงนามบันทึกฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ