วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566
มุกดาหาร/
เมื่อวันที่  28 มกราคม 2566  นายวรญาณ   บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  นายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พญ.กันตินันท์  มหาสุวีระชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร บุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร  ณ อาคารแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลมุกดาหาร
นายวรญาณ   บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลจึงตระหนักถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและระบบบริการต่างๆ และให้ความสำคัญกับการเตรียมการสำหรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบมากขึ้น โดยเฉพาะระบบบริการในชุมชนซึ่งต้องดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้าน การแพทย์ สังคม และการดำรงชีวิต มีการกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี การจัดกิจกรรมในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางเครือข่ายของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และได้มอบบริการและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ตลอดปี 2566 ให้กับผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมทั้ง “สุขภาพ” และเพิ่ม “ความสุข” ให้แก่ครอบครัวของทุกท่าน ต่อไป
นายแพทย์มานพ   ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  กล่าว่า  จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่ขาดความสมดุลระหว่างกลุ่มวัย เห็นได้จากกลุ่มผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 12,241,505 คน ร้อยละ 18.8 และจังหวัดมุกดาหารมีผู้สูงอายุ จำนวน 52,841 คน ร้อยละ 19.17 จากการเพิ่มจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและระบบบริการต่างๆ ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นมักมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นตามวัย การเจ็บป่วย การเสื่อมถอยของร่างกาย ส่งผลให้รายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายการมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ปี พ.ศ. 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย และได้ออกแบบวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง อันจะเป็นการสนับสนุน ให้ครอบครัวมีพลังในการดำเนินชีวิตและใช้ความเข้มแข็งทางสุขภาพ เป็นต้นทุนในการสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจของประเทศ อันจะนำไปสู่เป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” 
การจัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร  ได้มีการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  จัดให้โรงพยาบาลทุกระดับในจังหวัดมุกดาหาร มีคลินิกผู้สูงอายุและเปิดให้บริการ เพื่อจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ แว่นสายตา สำหรับผู้สูงอายุที่มีสายตาสั้น หรือสายตายาว  ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และแผ่นเสริมซึมซับการขับถ่าย สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะติดเตียง หรือกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้  ฟันเทียม และรากฟันเทียม สำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน  การจัดกิจกรรม Kick off  จัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ อาคารแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลมุกดาหาร และโรงพยาบาลทุกแห่ง 
ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ