วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี  กำหนดจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร ให้ทันสมัย มีคุณภาพ

14 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี  กำหนดจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร ให้ทันสมัย มีคุณภาพ ให้ครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการพัฒนา และนำไปถ่ายทอดความรู้ต่อได้ พร้อมที่จะผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางปัทมา วีระวานิช ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสุรัตน์  จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี  นายอธิปไตย โพแตง  นายสุบิน แพทย์รัตน์  นายสมโภชน์  ธีรวัฒนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายประดิษฐ์  วัชระดนัย  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะอนุกรรมการด้านความร่วมมือฯ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ 
มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 
นางสาวฉันทนา  โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 
นางสาวสุดสาย  ศรีศักดา  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
นางสาวอโนทยา เรืองศรี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
นางกุลิสรา  สุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 
นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และคณะทำงาน
นอกจากนั้นยังได้ความร่วมมือ อย่างดีจากสถานประกอบการที่ร่วมมืออย่างเหนียวแน่นร่วมให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์, บริษัท เซ็นทรัล, บริษัท CP All บริษัท ปัญธารา บริษัท เอส แอนด์ พี  บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ