วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“ธนุ” ตั้งเป้าปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระดับคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบโล่ห์รางวัลสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่สถานศึกษา 9 แห่ง (เรียงตามลำดับคะแนน) ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยเทคนิคสงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ในการประชุมส่งเสริมและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ    การอาชีวศึกษา (สอศ) มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสไร้ทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอศ. มีผลการประเมิน ITA  88.92 คะแนน อยู่ในระดับ A และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       ได้มีแผนตามนโยบายหลักเพื่อให้มีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นและขับเคลื่อนไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยคาดหวังว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพื้นฐานให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุม จะมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการประเมิน (ITA ) ให้สามารถบรรลุเป้าหมายสู่คะแนน     ร้อยละ90 ขึ้นไป  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปอีกว่า สอศ.จึงได้ให้หน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับศูนย์นิติการและธรรมาภิบาลอาชีวศึกษา (กลุ่มงานวินัย) และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องตามแผนแม่บทที่ 21 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการยืนยันในการไม่ยอมรับการทุจริตคอรัปชันและร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมแรงกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์สุข ความเท่าเทียม โดยทั้งองค์กรทุกคนต้องเข้าใจ ช่วยกัน มองให้เป็นภาพเดียวกัน และไปให้ถึงเป้าหมายด้วยกัน
ภาพ/ข่าว : ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"มูลนิธิสว่างอริโยธรรมสถาน" ร่วมกับ "มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี" ร่วมงานมหากุศล เก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้ง...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ