วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

Oo กปน. ยันประมูลโรงน้ำมหาสวัสดิ์ พิจารณาตามระเบียบ oO
  
          ผู้ว่า กปน. ยันงานประมูลงานโรงน้ำมหาสวัสดิ์ ใช้หลักพิจารณาตามระเบียบ ยึดประโยชน์ของชาติ 
แจงข้อเท็จจริง ถูกตีตก เพราะอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ แม้เสนอราคาต่ำ  

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ยื่นอทุธรณ์การประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS 5/6-9 ของการประปานครหลวง ว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบตามมาตรา 65 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 55(1) หรือ (2) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วยตามมาตรา65(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการและมาตร65(6)ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น 
         “ในกรณีที่กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 มาตรา 55(2) วรรคสอง เป็นไปตามหนังสือจากกรมบัญชีกลางตอบกลับ ด่วนสุดที่ กค (กวจ) 0405/31807 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ใจความสำคัญว่า “หาก กปน. จะดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาฯใหม่ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนได้แจ้งผลให้ กปน.ทราบ กรณีดังกล่าว เมื่อ กปน. กลับไปพิจารณาผลการประกวดราคา โดยย่อมต้องพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯที่ กปน.กำหนดและให้เรียงลำดับรายที่คัดเลือกไว้ไม่เกิน 3 ราย” ตามที่การประปานครหลวงได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอหารือแนวทางพิจารณาผลการเสนอราคาและแนวทางดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ที่ มท 5450-3-1.2/17914 และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 
         นายมานิตกล่าวอีกว่า อีกทั้งยังเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ด่วนสุดที่ กค(กอร) 0405.5/ว 374 ลงวันที่  6 สิงหาคม 2562 หากมีการอุทธรณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้ ข้อ  2. กรณีเป็นเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ตามที่กำหนดในมาตรา 115 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560 ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ว่าเป็นเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ และให้แจ้งด้วยว่าหากผู้อุทธรณ์ประสงค์จะโต้แย้งคำวินิจฉัยดังกล่าว ผู้อุทธรณ์มีสิทธิโต้แย้งโดยฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยจากหน่วยงานของรัฐ 
ทั้งนี้ ทางผู้อทุธรณ์ทั้ง 2 รายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้เอกสารประกวดราคางานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด  800,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ของการประปานครหลวง รายละเอียดด้านวิศวกรรม (ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ)  
         นายมานิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการนี้ การประปานครหลวงได้เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ ข้อ 1 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 กันยายน -  1 ตุลาคม  2564 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  19-25 ตุลาคม  2564 และได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นข้อซักถามข้อเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมได้อีก ช่วงประกาศประกวดราคา ซึ่งได้ชี้แจงข้อสอบถาม และแก้ไขให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน และประกาศเป็นสาธารณะให้ทราบทั่วกัน ผ่านทางเว็ปไซด์การประปานครหลวง และกรมบัญชีกลาง งานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/ 6-9 (ฝ่ายบริหารโครงการ) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564
         “แต่ผู้อุทธรณ์ ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ มิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างเอกสารประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ1เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ) ข้อ 1.1.2 เล่ม 2/8 ใบเสนอราคาและเอกสารแนบท้าย ข้อ 1.1.6 เล่ม 6/8 รายการละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้นผู้อุทธรณ์จึงใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 ข้อ 2”นายมานิต กล่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ