วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเลยร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (กองบังคับการควบคุมที่ 3) จัดกิจกรรม   “สานสัมพันธ์สื่อมวลชน” แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างเครือข่ายเพื่อขยายความร่วมมือสร้างการรับรู้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. ที่ร้านอาหารสองเพลา อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายทวี    เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายณรงค์  จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายศิริวัฒน์   พินิจพานิชย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, พันเอก พุทธิวัฒน์  สิริพงศ์พล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย (ฝ่ายทหาร), พันเอก ปฏิวัติ  ชื่นศรี รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี,พันเอก สุริวัชร์  อัครพรเดชาพงษ์                 ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21             จับมือร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดเลย                 จัดกิจกรรม   “สานสัมพันธ์สื่อมวลชน” สร้างเครือข่ายเพื่อขยายความร่วมมือสร้างการรับรู้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่มีการประสานการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่การทำงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเลย และงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนงานด้านความมั่นคงไทย – ลาว ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีซึ่งวางกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย,จังหวัดหนองคาย,จังหวัดบึงกาฬ,จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร แนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว ตามกรอบพันธกิจ 3 ประการ ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ทางด้านการเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน,การจัดระเบียบพื้นที่ตามแนวชายแดน,การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และรักษาผลประโยชน์ของชาติในการสกัดกั้น การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ของ กองบังคับการควบคุมที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี,หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและชุดงานมวลชนในพื้นที่ โดยในครั้งนี้นับเป็นการเปิดเวทีพบปะสื่อมวลชนครั้งแรก โดยได้มีตัวแทนสื่อมวลชนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาแนวทางการสื่อสารร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ นำเสนอการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต่างๆรวมทั้งฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเลย ส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานกระจายสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องต่อไป 

นายพรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.พ.5 เหล่าทัพ/ผอ.ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินไท  NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์ 
อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวทันใจ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ