วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ผู้ปกครองรัฐ"
หมายถึงพระมหากษัตริย์  ประธานาธิบดี  นายกรัฐมนตรี  ผู้นำส่วนงานราชการที่มีอำนาจ หน้าที่ในการบริหารบ้านเมือง บริหารงานตุลาการ บริหารงานนิติบัญญัติ รวมถึงผู้นำของพระพุทธศาสนา
@: หลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เตือนสติในการบริหารงานของผู้ปกครอง เช่น
(๑)  มา มโท ภรตูสภ...ผู้มีภาระปกครองรัฐ จงอย่าได้ประมาทเลย 
(๒) สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ เสติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก...ถ้าผู้ปกครองทรงธรรม ประเทศชาติก็เป็นสุข
(๓)  สพฺพํ ปรวสํ ทุกฺขํ...การอยู่ในอำนาจของผู้อื่น เป็นทุกข์ทั้งสิ้น หมายถึงผู้นำถูกครอบงำทางความคิด ตกอยู่ภายต้อิทธิพลทางการเมือง การเงินและอำนาจอื่นๆ
(๔) สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ...พึงระแวง สิ่งที่ควรระแวง  ตรงกับข้อที่ ๑ คือไม่ประมาทในการบริหารบ้านเมือง หรือกิจการพระพุทธศาสนา
(๕) สาธุ ธมฺมรุจี ราชา...ผู้ปกครองชอบธรรมจึงจะดี  หมายถึงผู้นำมีหัวใจฝักใฝ่ความดี ความถูกต้อง ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ พระพุทธศาสนา เป็นที่ตั้ง
(๖) ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ...พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง  ส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสบริหารบ้านเมือง 
(๗) ปมาทา ชายเต ขโย...เมื่อมีความประมาท ก็เกิดความเสื่อม 
(๘) ขยา ปโทสา ชายนฺติ...เมื่อมีความเสื่อม ก็เกิดโทษประดัง
(๙) สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ...ผลประโยชน์ฆ่าคนชั่วได้ แม้จะมีความตั้งใจดีในการบริหารบ้านเมืองอย่างไร  แต่ให้พึงระวังเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน  ความขัดกันของประโยชน์ตนกับประโยชน์ของชาติบ้านเมือง
(๑๐) รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ...พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง ไม่ประมาท  กล่าวคือต้องมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมือง ภัยที่จะลบล้างพระพุทธศาสนาหรือภัยที่จะเกิดกับสังคมส่วนรวม
:- ด้วยความปรารถนาดี
ทนายราเชนทร์  ศิวะเสาร์แก้ว
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ