วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มอบหมายให้ 
ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดี/ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข สร้างกรอบความร่วมมือทางวิชาการ/ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กับ เครือข่ายโรงพยาบาลสิงห์บุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่   โดยมีผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาดังกล่าว จำนวน 6 คน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
สมาคมเครือข่ายผู้สุกข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ