วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต) 
     มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.30  น.  นายแพทย์โอภาส    การย์กวินพงศ์   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ  นายแพทย์มานพ   ฉลาดธัญกิจ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)  เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุม อาคาร 250 ปี มุกดาหาร  โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและแผนกสาธารณสุข  แขวงสะหวันนะเขต  หัวหน้าส่วนราชการ  คณะผู้บริหาร  อาสาสมัครสาธารณสุข  ได้ดำเนินการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง  แม้จะประสบสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  โดยความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งระดับจังหวัดและระหว่างประเทศ รวมถึงเครือข่าย อสม. และอสต. บัดดี้ ชายแดนที่มีความเข้มแข็งร่วมมือกันในการป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ปัจจุบันได้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. กว่าหกพันคน ซึ่งเป็นหมอคนที่ 1 ที่ทำหน้าที่ในการ "แก้ข่าวร้าย  กระจ่ายข่าวดี   ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข  บำบัดทุกข์ประชาชน   ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี"  ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว  เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อสม. และอสต. ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร  จำนวน 370 คน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ดีเด่น  ที่อุทิศตนและมีผลงานดีเด่นระดับ จังหวัดประจำปี 2565 ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับ อสม.  จำนวน  20 รางวัล คือ อสม. ดีเด่นระดับเขต  จำนวน 1 คน   อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด  จำนวน 11 คน  อสม.ต้นแบบดีเด่นด้านยาเสพติด  จำนวน  2 คน  อสม. ชายแดนดีเด่น  จำนวน 2 คน  พชอ. ดีเด่น   จำนวน  2  อำเภอ  มีการอภิปรายการสร้างแรงบันดาลใจเวทีการดำเนินงาน  อสม. ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ที่ 10 และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย  นางอำไพ   คำลือชัย   อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี  2566   สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   นางมนัสนันท์   โพธิรักษา  อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  นายเหลี่ยม   โคตรรสขึง  อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  พร้อมได้มีการฝึกปฏิบัติ การใช้งาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ผ่าน App Smart   อสม.  

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ