วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เลย - กอ.รมน.จังหวัดเลย ร่วมกับภาครัฐและเอกชนตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย จ.เลย

 เมื่อวันที่ 27 มี.ค.66 เวลา 09.00 น. ที่ วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย พ.อ.พุทธิวัฒน์  สิริพงศ์พล รอง ผบ.มทบ.28/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.หญิงศรินธร  ท้าวฤทธิ์  หน.กบค.กบ.กอ.รมน.จังหวัดเลย ร่วมกับภาครัฐ เอกชน คณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชน พื้นที่ จ.เลย ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชน  ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย โดยมีพระราชวชิระสุรี เจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบุญเดิม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

     ในการนี้ ประธานฝ่ายฆราวาส ได้ถวายธูปเทียนแพ และอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแต่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย มอบผ้าไตรให้นาคสามเณร ตามลำดับ

     ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษา สำหรับผู้บวชระยะสั้นของคณะกรรมการศึกษาของคณะสงฆ์ พ.ศ.2539  เป็นหลักในการดำเนินการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป
ภาพ : กอ.รมน.จังหวัดเลย
ข่าว : นายพรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.พ.5 เหล่าทัพ/ผอ.ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินไท  NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์ 
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าวโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ลำปาง - กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ