วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"สุวิทย์ ปธ.กก.มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน" เปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" รุ่นที่ 3 
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารรับรองเกษะโกมล ถนนอำนวยสงคราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ETC รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100), นายพรอรัญ สุวรรณพลาย พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู้เข้าอบรม แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน โดยมีนายวิศรุต ดวงจินดา เลขาธิการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Energy Transition & Climate Change Management (ETC)” โดยมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมกับคณบดีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นโดยมีผู้เข้าอบรมในรุ่นที่ 3 นี้ จำนวน 60 ท่าน ซึ่งมาจากองค์กรและบริษัทต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านพลังงานฯ

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พาณิชย์ ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน กล่าวว่า “ตนมีความรู้สึกยินดีและขอขอบคุณ คณบดีวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมกับมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ในการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 สืบเนื่องจาก สภาวะโลกร้อนที่ทำให้กติกาการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีผลให้ประเทศไทยต้องประกาศเจตนารมย์ อันสอดคล้องกับนานาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. 2065 การประกาศนี้ส่งผลต่อทั้งอุปสงค์ และอุปทาน ทางด้านพลังงาน ที่จำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานหลักจากฟอสซิล มาเป็นพลังงานสะอาด ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป”

“มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน มีภารกิจสำคัญ ในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ และเอกชน ในด้านพลังงานหมุนเวียน อีกทั้ง ส่งเสริมให้ภาคประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานหมุนเวียน ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล รวมถึง เผยแพร่ความรู้และแนวคิดในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ด้วยเจตนารมย์ข้างต้น จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่จะร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาทักษะ Upskill และ Reskill ดังเช่นที่ท่านได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หรือ ETC ในครั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ได้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการศึกษาวิจัย และให้ข้อมูลทางวิชาการด้านพลังงานสะอาด เพื่อประโยชน์ต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง อาทิ ได้จัดพิมพ์หนังสือ AEDP พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ภาคประชาชน และหนังสือ แผน PDP ภาคประชาชน (National Energy Plan – NEP ภาคประชาชน) ซึ่งมอบเป็นพิเศษแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ในหลักสูตรนี้ เอกสารชุดดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เผยแพร่ให้ผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูล แนวความคิด และข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทย เร่งเปลี่ยนผ่าน
แทนที่พลังงานฟอสซิล ด้วยพลังงานหมุนเวียน สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจตามเจตนารมย์ของคณะผู้จัดและเผยแพร่ไปยังบุคลากรในหน่วยงานของท่านต่อไป และขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งของทุกหน่วยงานในการจัดอบรมครั้งนี้” นายสุวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

#มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน
#สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ