วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเลย - โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก จัดการการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชุด ครู ข. ให้ความรู้กับหน่วยทหารภายในค่ายศรีสองรักและกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย

https://youtu.be/r2wYทันใจนิวส์ทีวีออนไลน์
วันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก จัดการการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชุด ครู ข. ให้ความรู้กับหน่วยทหารภายในค่ายศรีสองรักและกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย ทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างเข้มค้น ในห้วงวันที่ 4 - 5 เมษายน 2566 โดยมีกำลังพลตัวแทนของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 28, โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 และกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 รวมไปถึงกำลังป้องกันชายแดนของกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานในพื้นที่รับผิดจังหวัดเลย โดยจัดวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก นำทีมโดย ร้อยโทหญิง ชญานิศ  จันทบุบผา ตำแหน่ง พยาบาลและนายทหารประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก พร้อมคณะวิทยากร เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพิ่มอัตราการรอดชีวิตและผู้ป่วยสามารถกลับคืนมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อีกทั้งกำลังพลของหน่วยดังกล่าว สามารถขยายผลการอบรมให้แก่กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้รับใบประกาศ จาก พันโท พรพิเชษฐ์  เกษพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก เพื่อแสดงถึงผู้ที่มีความรู้ ความสามารถผ่านจัดการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชุด ครู ข. ตามวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมของโรงพยาบาลค่ายศรีสองรักและสนองตอบตามนโยบายของกองทัพบกต่อไป 
นายพรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.พ.5 เหล่าทัพ/ผอ.ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินไท  NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ