วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด..ร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.45 น. 
     นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นเกียรติและความเป็นศิริมงคลสูงสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขึ้น โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี
     ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นหลานของอำมาตย์เอกพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ หรือ ทอง จันทรางศุ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในด้านวิชาการในหน่วยงานระดับประเทศในหลากหลายสาขา อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นองค์กรวิชาการอันเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการพัฒนากำลังคนในท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้ให้เกียรติจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีความเจริญก้าวหน้าในหลายโอกาส 
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 

ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ