วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา -  นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาเปิดเกาะเมืองให้นักท่องเที่ยวเล่นสาดน้ำสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
    วันที่ 5 เมษายน 2566 เาลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ด.ต. สุรินทร์ ผดุงเพียง รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครศรีอยุธยา ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานประเพณี “ สงกรานต์กรุงเก่า ” ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารสถานศึกษาพนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วม ที่ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครสรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
     ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามมาตรา 50 (4) และมาตรา 53 (1) ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มีหน้าที่บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
     ทั้งนี้กิจกรรม “สงกรานต์กรุงเก่า” ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะจัดให้มีพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ไทย จัดขบวนห่นางสงกรานต์ ขบวนแห่พระพุทธรูป เพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลและทำนุบำรุงศาสนา จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสถานที่เล่นสาดน้ำสงกรานต์ในเขตพื้นที่เกาะเมือง เพื่อให้บรรยากาศของการเล่นสาดน้ำวันสงกรานต์กลับมามีความคึกคักอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ