วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5" ดำเนินโครงการ “เตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน(ปฐมนิเทศ)”  
ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายอรรถการ 
ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานพิธีและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดระเบียบความคิดเพื่อสร้างความสำเร็จ" พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  ผู้บริหารสถาบันฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 10 ของสถาบันฯ โดยมีผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษา รวมจำนวน 203 คน

  สาระสำคัญของการบรรยาย ได้แก่ การนำเสนอมุมมอง แนวคิด เทคโนโลยี และความก้าวหน้าในอนาคตที่นักศึกษาต้องพบเจอ 
ตัวอย่าง เช่น การนำเทคโนโลยี5G มาใช้งานของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษานำแนวคิดไปบูรณาการต่อยอดให้เกิดประโยชน์ร่วมกับการทำงาน เป็นการจัดระเบียบความคิด วางเป้าหมายอนาคต  มีหลักการทำงานสู่ความสำเร็จด้วยเทคนิค "หลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ"  เชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความคิดเชิงระบบ เช่นเทคนิคการนำเสนองานต้องสามารถสรุปใจความ และนำเสนอให้ดีและถูกต้องซึ่งต้องฝึกฝนจนสามารถทำได้อย่างเชี่ยวชาญ ในโครงการดังกล่าวสถาบันฯได้จัดพิธีไห้วครู บายศรี สู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ด้วย  ซึ่งความสำคัญของพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ เพื่อ 1) เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  2) เป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ และขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครู อาจารย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  3) ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด 
4) เป็นการยกย่องและให้ความสำคัญกับวิทยาการความรู้ 
5) เกิดกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างลูกศิษย์ซึ่งได้ร่วมกันกระทำสิ่งดีๆ  6) เป็นการรักษาวัฒนธรรม ธรรมเนียมอันดีงามของไทย ซึ่งกิจกรรมการปฐมนิเทศ และกิจกรรมไหว้ครูดังกล่าวสร้างความประทับใจ ซาบซึ้ง แก่ผู้บริหาร ครู นักศึกษาที่ร่วมโครงการเป็นอย่างดี ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการร่วมกิจกรรม” เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ เข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการเรียนการสอน การจัดระเบียบความคิดทั้งวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ