วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านประมง และด้านพืช
วันนี้ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านประมง และด้านพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมด้วย นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวพจนา  เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี 
จังหวัดสุพรรณบุรีได้เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 และจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่ 10 อำเภอ 2 เทศบาล 98 ตำบล 22 ชุมชน 776 หมู่บ้าน 
จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุพรรณบุรี (ก.ช.ภ.จ.สุพรรณบุรี) จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมทั้ง 2 รอบ มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านประมง โดยใช้เงินงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ดังนี้ งบจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ อำเภอดอนเจดีย์ ศรีประจันต์ และหนองหญ้าไซ เกษตรกรรวม 8 ราย วงเงินช่วยเหลือ 40,967.50 บาท จ่ายเงินไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 /ขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สองพี่น้อง บางปลาม้า อู่ทอง สามชุก และเดิมบางนางบวช เกษตรกรรวม 2,757 ราย วงเงินช่วยเหลือ 104,870,865 บาท ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โอนเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านประมง ปี 2565 มายังสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เร่งดำเนินการขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และดำเนินการส่งข้อมูลและรายละเอียดผู้ประสบภัยให้ ธ.ก.ส. สาขาสุพรรณบุรี เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ประสบภัยในช่วงบ่าย วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาซึ่งการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านประมง ปี 2565 เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยด้วยดี
และการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้สนับสนุนการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร จำนวน 1,815 ราย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,040,970 บาท
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงฯ จัดประชุมวิชาการ “การบริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน จากความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ”   วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายชาตรี วัฒนเขจร รอ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ