วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/CAoWNN6UuB8
         (อ.ต.ร.)
ขอคัดค้านการแก้ ม. 112
          (ตอนที่ 5)
        ......................
... รัฐธรรมนูญปี 2560....
>มาตรา 114 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายหรือความครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวมปราศจากการขัดการแห่งผลประโยชน์
 ...รัฐธรรมนูญปี 2560 ...
>มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้
...บทกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา...
>มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี 
   .........................
#ขอถามไปยังพรรคการเมือง 6 พรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 310 คน ที่จะสนับสนุน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรี
 ...ขอเรียนถาม ส.ส.ทั้ง310 คน และ สว. และ ส.ส. ที่จะร่วมยกมือ ให้นายพิธา
ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี รวม  376 เสียง
#ถามว่าท่าน ส.ส.และ สว.ทั้ง 376 เสียง จะร่วมแก้ ม.112 ด้วยหรือไม่?
ถ้าท่านไม่ร่วมลงชื่อแก้ ม.112 กับรัฐบาลของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ท่านจะมีวิธีการอื่นอย่างไร? ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
 เป็นนายกรัฐมนตรี
      ....ขอบคุณครับ...
    (นายวิชิต ดิษฐประสพ)
ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ Inside TV  TTTV ทีวีออนไลน์ 
*ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
มือถือ ID LINE 064-516 6794
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ