วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
พช.ราชบุรี  ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาลายผ้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เตรียมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” 
สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการกลุ่มพัสตราลัคน์ เลขที่ 81 หมู่ 5 ตำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของผลงานการพัฒนาลายผ้า เพื่อเตรียมส่งผลงานเข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้มีการประชุมชี้แจงการเตรียมผลิตภัณฑ์ส่งเข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และรายละเอียดการประกวดผ้าลายพระราขทาน ประจำปี 2566 เช่น การจัดเตรียมวัตถุดิบด้ายต่างๆ การย้อมสีธรรมชาติจากต้นโมกมัน ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี ต้นครั่ง ฝักต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติ เป็นต้น รวมถึงการออกแบบ การประยุกต์ลายพระราชทานฯ การบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การเย็บด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักร 
กลุ่มพัสตราลัคณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ 5 ตำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ที่จะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯในปีนี้ ซึ่งดำเนินการโดย นางสาวสุพัตรา บัวอ่อน โดยใช้เทคนิค ECO Print ในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดฯ ซึ่งเป็นการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ธรรมชาติ และทางกลุ่มได้ดำเนินการผลิตผลงาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”มาประยุกต์ และวางลวดลายโดยใช้สีธรรมชาติจากใบไม้ในท้องถิ่นกับผ้าหลากสี หลากลวดลายเพื่อเตรียมผลงานเข้าร่วมการประกวดลายผ้าพระราชทาน ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทางกลุ่มฯ ได้มุ่งมั่นคั้งใจจริงที่จะผลิตผลงานจำนวนหลากหลายแบบในการส่งเข้าประกวด เพราะการวางลวดลายบนพื้นผ้านั้นต้องใช้ความปราณีตและการออกแบบ ดารสร้างสรรผลงาน ผสมผสานกัยงานศิลปะ เพื่อให้ลายที่วางไว้ตามแนวคิดออกมาปราณีตสวยงาม โดดเด่น เป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะและไม่เหมือนใคร พร้อมทั้งมีการออกแบบให้ทันสมัย ไม่เพียงเฉพาะชาวจังหวัดราชบุรีได้หันมาสนใจผ้าไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยว และบุคคลภายนอกที่ได้เห็นชื่นชอบและหันมาสวนใส่ผ้าไทยได้มากยิ่งขึ้น
การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ประจำปี 2566 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไข ประเภทผ้าลายพระราชทานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้
1.เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือช่างทอผ้า หรือช่างหัตถกรรมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าประกวด
2.ส่งใบสมัครและผลงานผ้าและงานหัตถกรรม พร้อมแนวคิดบรรจุภัณฑ์และเรื่องเล่า ตั้งแต่บัดนี้ -4 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 (หลังใหม่) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
3.การประกวดระดับภาค จังหวัดราชบุรีอยู่ในโซนภาคกลาง ซึ่งจะทำการประกวดคัดเลือกที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566
4. การประกวดรอบคัดเลือกระดับภาค (ก่อนรอบรองชนะเลิศ) ประกวดคัดเลือกที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566
5. การประกวดรอบรองชนะเลิศ (Semi Final) ประกวดคัดเลือกที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 กันยายน 2566
6. การประกวดรอบตัดสินระดับประเทศ (Final) ประกวดคัดเลือกที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และรับพระราชทานรางวัลการประกวด “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ในเดือนธันวาคม 2566 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”
7. การประกวดผ้าลายพระราชทาน มี 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก
ประเภทที่ 2 ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่
ประเภทที่ 3 ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายก
ประเภทที่ 4 ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์
 เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดพัทลุง ได้พระราชทานผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา เพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทยทุกคน ผู้มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน ซึ่ง “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เป็นลายผ้าที่พระองค์ทรงศึกษาคันคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการส่งมอบแบบผ้าลายพระราชทานให้กับกลุ่มทอผ้าใน 76 จังหวัด ได้นำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น และนำไปสู่การพัฒนาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่งตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับเข้าสู่ชุมชน และส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ตลอดทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย นับเป็นพระอัจฉริยภาพอันหาที่สุดมิได้

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ