วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการท่องเที่ยว
บุรีรัมย์- จัดกิจกรรม เที่ยวสวายสอชุมชนอินทรีย์ ชมวิถีนกกระเรียน เยียนถิ่นเซราะกราว WOW บุรีรัมย์" 
ครั้งที่ 2 ส่งเสริมให้ชุมชนนำทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต พัฒนา แปรรูป และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
          วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม เที่ยวสวายสอชุมชนอินทรีย์ ชมวิถีนกกระเรียน เยียนถิ่นเซราะกราว WOW บุรีรัมย์" ครั้งที่ 2 โดยมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาค่เครือข่าย และชาวสวายสอ เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินงานโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้
        นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจชีวภาพ  กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ องค์การมหาชนในกำกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ มีภารกิจในการสนับสนุนุส่งเสริมให้ชุมชนนำทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต พัฒนา แปรรูป สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพให้คงอยู่ ใช้ประโยชน์ไปได้ถึงรุ่นต่อๆ ไป  บ้านสวายสอ เป็นตัวแทนของชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการทำนาอินทรีย์ที่นอกจากเป็นผลดีต่อคนแล้ว ยังส่งผลต่อการดำรงอยู่ของนกกระเรียนสายพันธุ์ไทย ที่ก่อนหน้านี้เคยอพยพโยกย้ายไปอาศัยที่อื่นและหายไปจากประเทศไทยระยะหนึ่งต่อมาองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ร่วมกันฟื้นฟูเพาะพันธุ์และปล่อยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยความร่วมมือของชมชนบ้านสวายสอและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเรื่องความสัมพันธ์ เกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เป็นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นที่มาของการนำเครื่องมือ "ท่องเที่ยวชีวภาพ" หรือBiotourism มาใช้กับชุมชนแห่งนี้ BEDO มีหลักการทำงานร่วมกับชุมชน และภาคีเครือข่าย คือ การนำทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นมาเป็นวัตดุดิบต้นทางในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รายได้  กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ มีการแบ่งปันรายได้ไปทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู เพื่อให้ทรัพยากรชีวภาพให้คงอยู่  ระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ได้นำเครื่องมือการตลาดที่เรียกว่า "ท่องเที่ยวชีวภาพ" มาใช้ส่งเสริมชุมชน โดยประยุกต์ให้เข้ากับระบบนิเวศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ นำทุนทางธรรมชาติทรัพยากรชีวภาพที่โดดเด่น รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างกระบวนการ เส้นทางท่องเที่ยวกิจกรรมสันทนาการ เพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้าหาชุมชน จับจ่ายใช้สอย เกิดรายได้ในชุมชน  สอดคล้องกับ trend  การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่ได้ทั้งการเรียนรู้ประสบการณ์  เพลิดเพลิน และปลอดภัย  เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกรรมเด่นในชุมชน ชมวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ล่องเรือชมนกกระเรียนและนกน้ำ  เรียนรู้การทำนาข้าวอินทรีย์ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงาน ครั้งที่ 1 สร้างการมีส่วนร่วม ความรักสามัคคีให้กับพี่น้องในชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู อย่างต่อเนื่อง
       กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงการรำ อีสานและเขมร วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวสวายสอ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำชมชุมชน ชมตลาดปันรักษ์มินิ สินค้าชุมชนพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่น และกิจกรรมฟื้นฟู และการบำรุงรักษาต้นไม้ พื้นที่สาธารณะหมู่บ้าน
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ