วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวพระพุทธศาสนา
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี”
คิดดีสร้างถนนกินได้  100%ทุกหมู่บ้าน ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธานในกิจกรรม Drive to 100% (46 หมู่บ้าน) โครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" 
    อำเภอสระโบสถ์ ได้บรรลุเป้าหมาย 100% ปลูกผัก #ถนนกินได้ ตามเส้นทางสาธารณะในทุกหมู่บ้าน และพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน โดยอำเภอสระโบสถ์ ได้รับพันธุ์ไม้จากกรมป่าไม้ ส่งมอบให้ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 100 ต้น รวม 4,600 ต้น อาทิ ต้นขี้เหล็ก ต้นแค ต้นชะอม ต้นมะรุม ต้นขนุน ต้นมะขาม เป็นต้น โดยนายอำเภอสระโบสถ์ ส่งมอบต้นไม้ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566ที่ผ่านมา และเชิญชวนให้ทุกหมู่บ้าน Drive to ปลูกพร้อมกัน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และขับเคลื่อนตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

นายอำเภอสระโบสถ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 โดยน้อมนำแนวพระดำริ เรื่อง "หมู่บ้านยั่งยืน" (Sustainable Village) ของพระองค์มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งในระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันให้ "หมู่บ้านยั่งยืน" เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ 

ทั้งนี้ อำเภอสระโบสถ์ พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนในพื้น ได้ดำเนินนโยบายนี้ ทุกหมู่บ้านจำนวน 46 หมู่บ้าน และทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง รวมเป็น 50 แห่ง ครบถ้วน!! และพร้อมขับเคลื่อนและขยายผลการน้อมนำ แนวพระราชดำริ สู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ