วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
พช.ราชบุรี จัดประชุมตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.ฯ ประจำปี 2566
 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สมาชิกสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน ชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดราชบุรีและกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ในการนี้ นายโชคชัย แก้วป่อง อดีตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต อดีตพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ในฐานะตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ด้วย กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) ทุกปี โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบทบาทตัวแทนสหกรณ์และผู้แทนสมาชิก ตลอดจนให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า ซึ่งร่วมดำเนินกิจกรรมกับผู้นำกลุ่มองค์กรที่ร่วมทำงานพัฒนาชุมชน และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การเสริมสร้างความรู้งานสหกรณ์และความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกและเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประชาชน ในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
จากนั้นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการ สอ.พช.จ.ราชบุรี ผลการคัดเลือกได้ ดังนี้
1.นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ ประธานฯ
2.นางสาวเฉลียว กัวสงฆ์ กรรมการ
3.นางนิตยา มะลิขาว เลขานุการ
และผู้แทนสมาชิก ดังนี้
1.นายโชคชัย แก้วป่อง อดีตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
2.นางสาวชุติมา กล่อมเกลี้ยง  จากนั้น ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การปลูกไม้ผลและผักสวนครัวเพื่อเป็นคลังอาหารใหแก่วัดและประชาชนใกล้เคียง และการพัฒนาวัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมยังได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด คติพจน์ในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับจะประพฤติตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ดี ทุ่มเท เสียสละ อดทนและจริงใจ ทำงานเพื่อประชาชนให้มีความอยู่ดีมีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงช่วยกันทำให้เกิดผลงานที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติได้
การจัดประชุมตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2566 จังหวัดราชบุรีได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) ทุกปี โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบทบาทตัวแทนสหกรณ์และผู้แทนสมาชิก ตลอดจนให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า ซึ่งร่วมดำเนินกิจกรรมกับผู้นำกลุ่มองค์กรที่ร่วมทำงานพัฒนาชุมชน และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การเสริมสร้างความรู้งานสหกรณ์และความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกและเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประชาชน ในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
 ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ