วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันนี้ 1 กันยายน 2566 โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี ผู้แทนจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง  หน่วยงานองค์กรอิสระ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และภาคีเครือข่ายฯ จำนวน 300 คน เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีดังกล่าว โดยมีทีมวิทยากรซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี (อ.ก.บ.จ.สพ.) เป็นผู้นำเสนอตามประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน อันประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เลขานุการด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม / ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้จัดการพื้นที่พิเศษ 7 เลขานุการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา /ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เลขานุการด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เลขานุการด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นายบัณฑิต  พรหมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา 24 และมาตรา 34 วรรค 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้จังหวัดจัดประชุม นำร่างแผนพัฒนาจังหวัดพ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ก่อนที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  จะนำผลการประชุมปรึกษาหารือ และความคิดเห็นของที่ประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ แล้วเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรกที่กฎหมายได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดทำโครงการพัฒนาในเขตพื้นที่ เพื่อเสนอของบประมาณของจังหวัดได้ จึงทำให้เกิดความคล่องตัวและเป็นการลดขั้นตอนในการบริหารงบประมาณของจังหวัดได้อย่างดี ทั้งนี้ จังหวัดได้จัดทำโครงร่างฯ ดังกล่าว โดยยึดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 ให้ความสำคัญกับการใช้ศักยภาพ โอกาส และข้อจำกัดของพื้นที่ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงบริบทแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกที่มีผลกระทบต่อพื้นที่มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ ควบคู่กับการพิจารณาความสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป   
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ