วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบรางวัล ครอบครัวคุณธรรม ระดับจังหวัด
วันนี้ (31 ส.ค.66)
 ที่องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานพิธีมอบโล่รางวัล "ครอบครัวคุณธรรม "ระดับจังหวัด และมอบเกียรติบัตรให้กับ "ครอบครัวคุณธรรม" ระดับอำเภอ และร่วมแสดงทัศนะ หัวข้อ "แนวคิด มุมมอง โครงการคนดีศรีสุพรรณสู่ครอบครัวคุณธรรม" พร้อมกล่าวว่า สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานหลักของสังคม เป็นรากฐาน ที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคม ถ้าหากสมาชิกในครอบครัว มีความรัก ความเข้าใจและความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก มีการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และมีการใช้หลักธรรม (คุณธรรม จริยธรรม) ในการดำเนินชีวิตเมื่อขยายวงกว้างออกไปหลาย ๆ ครอบครัวจนกลายเป็นคนส่วนใหญ่ในจังหวัด ก็จะทำให้สังคมมีความสงบสุข โดยส่งเสริมให้เด็ก และครอบครัว ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ ตามคุณลักษณะของคนดีศรีสุพรรณ และจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อเป็นรางวัลแห่งการทำความดี
นายกอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมคัดเลือก "ครอบครัวคุณธรรม" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี ครอบครัวดีมีคุณธรรมให้เป็นแบบอย่างแก่ครอบครัวอื่น ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีการคัดเลือก "ครอบครัวคุณธรรม" แบ่งออกเป็นแต่ละระดับ ดังนี้ /1. ระดับห้องเรียน สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 487 แห่ง พิจารณาคัดเลือก"ครอบครัวคุณธรรม" ระดับห้องเรียน ห้องเรียนละ 1 ครอบครัว จากเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี และพักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และนักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ ของโครงการคนดีศรีสุพรรณ ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี /2. ระดับสถานศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด พิจารณาคัดเลือก"ครอบครัวคุณธรรม" สถานศึกษาละ 1 ครอบครัว เสนอไปยังที่ว่าการอำเภอ ที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ /3 ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอ พิจารณาคัดเลือก "ครอบครัวคุณธรรม" ตำบลละ 1 ครอบครัว โดยเสนอรายชื่อครอบครัวที่ได้คะแนนสูงสุด 1 ครอบครัวไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี /4 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาคัดเลือก "ครอบครัวคุณธรรม" เพื่อมอบโล่รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ อันดับ 1 /รองชนะเลิศ อันดับ 2 และโล่รางวัล ระดับจังหวัด จำนวน 7 รางวัล
มีครอบครัวคุณธรรม ที่เข้ารับรางวัล จำนวน 110 ครอบครัว ประกอบด้วย/ ครอบครัวรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครอบครัวคุณธรรม" ระดับจังหวัด จำนวน 10 ครอบครัว /ครอบครัวรางวัลเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ "ครอบครัวคุณธรรม" ระดับ อำเภอ จำนวน 100 ครอบครัว /ครอบครัวคุณธรรมที่ขึ้นรับรางวัล จำนวน 4 ท่าน ต่อ 1 ครอบครัว ประกอบด้วย นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษาที่นักเรียนผู้นั้น กำลังศึกษาอยู่ รวมผู้เข้าร่วมรับรางวัลทั้งสิ้น 500 คน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนด้วย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ