วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 25 ก,ย, 66 นายกมล สุขสมัย ประธานสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร เปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยนายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเบิกไพร ได้ทำหน้าที่เสนอญัตติต่อที่ประชุมดังนี้ ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณได้ตั้งจ่ายรายการใหม่ ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้ขอความเห็นชอบการอุทิศพัสดุของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเบิกไพร ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเบิกไพร(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยมีนายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจปฎิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวตำบลเบิกไพร ที่ได้ร่วมขับเคลื่ยนสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นความเจรืญ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป / ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สะบัดปากกา  หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จ,ราชบุรี
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ