วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค 
จังหวัดราชบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบแนวทางการขับเคลื่อน นโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และของจังหวัด ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และนโยบายจังหวัดราชบุรี ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น ซึ่งมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เน้นย้ำให้สอดคล้องและเป็นไปตาม 10 นโยบายสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยมีนโยบาย 10 ประการเพื่อขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ โดยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนน้อมนำเอาแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในทุกมิติของชีวิต โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2. น้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นจากการซื้อน้าดื่ม โดยให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาด น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำอุปโภคบริโภค 
3. การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการ โดยมีการบำรุงรักษาพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้ รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้าเฉพาะช่วงเวลาที่ปฏิบัติราชการและใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
4. พลังงานสะอาด ส่งเสริมให้ครัวเรือนและชุมชน สร้างรายได้ จากพลังงานสะอาด โดยการปลูกสบู่ดำ จากกิจกรรม/โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
5. การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดแผนงานในการพัฒนาบุคลากรและชุมชนยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต และโปร่งใส รวมถึงขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา
6. การบริการประชาชนแบบ One Stop Service กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน ในการมุ้งเน้นให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว 
7. การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
8. การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย การนำหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มาประยุกต์ใช้ เป็นหน่วยงานในการสร้างธุรกิจ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน
🖌10. สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ และการเตรียมความพร้อมท้องถิ่น รองรับสังคมผู้สูงอายุ เช่น การขับเคลื่อนโครงการ OTOP Senior ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุวัยต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวถึงการทำงานว่า “ขอให้ทุกหน่วยต้องทำงานร่วมกันประสานกันในทุกมิติเพื่อเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งหลักการทำงานที่สำคัญคือ งานทุกเรื่องต้องเร็ว เรียบร้อย ทันเวลา เน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ให้ดูจากฐานข้อมูล TPMAP ๕ มิติ ทั้งด้านสุขภาพ, ความเป็นอยู่ การศึกษา, รายได้  การเข้าถึงบริการของภาครัฐ และ ใช้ข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนจาก ThaiQm รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสำรวจและเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน"  ซึ่งผู้ว่าฯได้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน รับรู้รับทราบปัญหา มีข้อมูลที่แม่นยำ และบูรณาการร่วมกับผู้นำท้องถิ่น โดยเฉพาะ อสม. ขอให้ช่วยรณรงค์การปลูกพืชผักสวนครัวให้กับประชาชน เพื่อลดรายจ่าย ในครัวเรือน โคกหนองนาขอให้มีต้นแบบในพื้นที่เพื่อการศึกษาดูงานเป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจะเน้นลงพื้นที่โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่ประชุมรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชน ส่วนสินค้า OTOP ขอให้เข้าไปส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์ สำหรับโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เน้นที่การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ พัฒนาเอกลักษณ์เพิ่มมูลค่าสินค้า โดยผู้ว่าฯได้ย้ำด้วยว่า ”การทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่เราเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน”

สุพจน์ วรสหวัฒน์/ราชบุรี
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ