วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/mXPpvxJQ4Fk?si=GFfaBlNG72ZpZQAm
          (ตอนที่ 2)
 เวทีประชุมสัมมนา เรื่อง 
"บ้านเมืองไม่สงบ เมื่อไม่เคารพกฎหมาย" จัดโดย.คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา
 วันที่ 29 กันยายน 2566 
ณ ห้องประชุม B1 อาคารรัฐสภา
   .............................
ร้องขอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ช่วยแก้ปัญหาตำรวจตรวจค้นประชาชนทั่วไป โดยไม่หมายค้นและไม่มีเหตุ อันควร.
           ..........................
        อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
> เสนอยกเลิกกฎหมาย หรือปรับปรุงกฎหมายในการตรวจค้นตัวประชาชนหรือตรวจฉี่ตามจุดตรวจต่างๆเนื่องจากเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
       ..................    ..................
ศึกษา เรียนรู้รัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันโดย อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธ์
มือถือ ID Line 064-5166-794
มือถือ ID Line 090-917-3259
         ...................
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มี 279 มาตรา
 
*มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้

 *มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 *มาตรา 3 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
   รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมาย และหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวม

  *มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง 
  ปวงชนชาวไทยย่อมรับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

* มาตรา 5 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการ
กระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

 *มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทำไม่ได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติการค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใด อันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระทำมิได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  การทรมาน การทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไรัมนุษยธรรมจะกระทำมิได้

 *มาตรา 33 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานการเข้าไปในเคหะสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครองหรือการค้นเคหะสถานหรือที่รโหฐานจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
 
 *มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องก่อนตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการกฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป
  รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำเป็น พึงกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจนและพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
      ...........................
 กระบวนการตรากฎหมาย ยกร่างกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ ปี2560
 *มาตรา 133 ร่างพระราชบัญญัติ(ร่างกฎหมาย)ให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อนและจะเสนอได้ก็แต่โดย
  *มาตรา 133(1) คณะรัฐมนตรี
 * มาตรา 133(2)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน(ร่สมลงชื่อ เสนอสภา)
  *มาตรา 133(3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
          ............... 
ติดตามรายการเกาะติดสภา
       "ตามดูผู้แทน"
ผลิตและดำเนินรายการโดย
       อ.วิชิต ดิษฐประสพ
> ผู้สื่อข่าวอาวุโสและที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี TTTV ทีวีออนไลน์
>ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย สยามรพี
> ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 8
 *ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
#สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
เปิดสาย ด่วน.
ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย ติดต่อประสานงานหน่วยงานของรัฐ เช่น
 สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอ จังหวัดหรือส่วนกลาง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.
*กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น
เชิญชวนร่วมลงทุน ลงทะเบียนรอรับเงิน หรืออื่นๆ
 สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
ขอยืนยัน ว่า สำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)ไม่มีนโยบายในการ เชิญชวนประชาชนลงทุนใดๆทั้งสิ้น
(อ.ต.ร.)เป็นองค์การฯ ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการดำเนินการธุรกิจใดๆและไม่มีการ เชิญชวนประชาชน ลงทุนใดๆทั้งสิ้น 
   จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
มีข้อสงสัยสอบถาม สายด่วน(อ.ต.ร.)
มือถือ ID Line 064-516-6794
มือถือ ID Line 090-917-3259
    วันที่ 29 กันยายน 2566
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ