วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/eNHDk8UUdS8?si=Kw3-wgDiIx96TvjD
เรียนรู้รัฐธรรมนูญไทย และ
ประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับการละเว้นหรือละเลยหรือปฏิบัติการล่าช้าของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายจากการละเว้นหรือละเลยหรือดำเนินการล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่.
         ......................
มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้.
 รัฐธรรมนูญ ปี 2560 

*มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ ดังนี้.
  *มาตรา 41(1)ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

  *มาตรา41(2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อในงานของรัฐและรับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว

  *มาตรา41(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
         ....................
 ประมวลกฎหมายอาญา
 *มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
       ..................
ขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้.
>เมื่อทราบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเลยหรือการปฏิบัติล่าช้าทำให้ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบ ได้รับความเสียหายความเสียหาย มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้.

 1. รวบรวมเอกสารข้อเท็จจริงทั้งหมดยื่นต่อ ปปช.ให้มีการตรวจสอบการละเว้นหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและได้รับความเสียหายและอาจเรียกร้องค่าเสียหาย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 41( 3)

2. ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ ไปยังต้นสังกัดของหน่วยงานนั้นๆ หรือส่งเรื่องราวร้องทุกข์ไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
       .................
#ปรึกษาข้อกฎหมาย กระบวนการการร้องทุกข์ร้องเรียน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.
มือถือ ID LINE 064-516-6794 
     อ. วิชิต  ดิษฐประสพ
-ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
-ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมาย
สำนักงานกฎหมาย สยามรพี
#ให้คำปรึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
มือถือ ID Line 064-516-6794 
มือถือ ID Line 090-917-3259 หรือ
โทร. 02-561-4502
วันที่ 23 ตุลาคม 2566
    ...............
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ