วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/4iv05YQF9yA?si=IPLvJbLuLGe7Fmbq
มอบหมายให้ นายกีมลี สาและ หัวหน้าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจ
นิวส์ Inside TV ประจำจังหวัดปัตตานี  เป็น
หัวหน้าศูนย์ข่าวและจัดทีมผู้สื่อข่าวภาคใต้และส่วนกลาง >ติดตามการรื้อถอนกำแพงอิฐบล็อกและประตูรั้วที่มีบุคคลทำขึ้นในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี.

( ตามคำสั่งศาลปกครองยะลา ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 )

  ให้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 จนกว่าจะแล้วเสร็จและจนกว่าเจ้าของที่ดินเข้าไปสำรวจหลักหมุดที่สูญหายตามรายงานของเจ้าพนักงานที่ดินที่รายงานในสำนวนคดี.
 ขอให้ฝ่ายข่าวทุกคนได้จัดเก็บรวบรวมภาพนิ่งภาพวีดีโอข่าวส่งส่วนกลาง  เพื่อเป็นหลักฐานในการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบในกรณีดังกล่าวและเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ ในดำเนินการในขั้นตอนการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เกี่ยวข้องต่อไป
  สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566
   ( นายวิชิต ดิษฐประสพ)
-ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมาย สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
-ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
-ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย สยามพรี
มือถือ ID Line 064-5166 6794
 มือถือ ID Line 090-917 3259 
หรือ โทร. 02-561-4502
    ................
 หมายเหตุ.
ทีมข่าวทุกคนไม่ต้องแสดงตน
 ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในขบวนการรื้อถอนใดๆทั้งสิ้น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการถูกฟ้องร้องทางคดี
        ...........................
สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนหรือผู้สื่อข่าว รับรองไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 
 *มาตรา 35 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
   การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อริดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้
  การให้นำข่าวสารหรือข้อความใดๆที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจะทำขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆจะกระทำมิได้ ฯลฯ
         ...................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ