วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ร้อยเอ็ด-สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิชาชีพ
          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ศึกษานิเทศก์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
       นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวว่า งาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่  ที่ 6 เป็นผู้ทรงริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2455  เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความรู้ความสามารถ และ
เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษา สู่สายตาสาธารณชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  จึงดำเนินการจัดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส การคัดเลือก คือ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด 22 ศูนย์ ศูนย์โรงเรียนเอกชน 1 ศูนย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 ศูนย์ และศูนย์เทศบาล 1 ศูนย์ รวมทั้งหมด 25 ศูนย์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะ
ด้านวิชาชีพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นา ฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ให้ปรากฏแก่สาธารณชน
         นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ เพราะเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความรู้ความสามารถ และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ตามนโยบายหลักในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลัก
คุณธรรมนำความรู้ และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดีมีความสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มองเห็นความสำคัญ
ของนโยบายดังกล่าว จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ด้านวิชาการ ทักษะความสามารถตามความถนัดและความสนใจด้านวิชาชีพ ขานรับนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประประกอบด้วย กรรมการจัดการแข่งขัน จากภายในสังกัด 
และภายนอกสังกัด  นักเรียน จำนวน 4753 คน ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 490 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 220 คน
และใช้โรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขัน จำนวน 6 โรงเรียน 
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
 ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ