วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
บุรีรัมย์- จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูแนะแนวและบุคลากรด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องตามโครงการเพิ่มทักษะดัานอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคปังคับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
       เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร โรงเรียนภัทรบพิตร อำภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประชุมขี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูแนะแนว บุคลากรด้านการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินงานโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
      ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ละอองทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการอบรมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นการขับเคลื่อนโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ เป็นแรงงานมีฝีมือก่อนเข้าสู่ตลาแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงาน ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนวและบุคลากรด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามปฏิทินการดำเนินงานปี 2567 จำนวน 347โรงเรียน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดเตรียมตำแหน่งงานว่าง ช่องทางการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อรองรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม และติดตาม  การบรรจุงาน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2567 การประชุมชี้แจงโครงการ ฯในวันนี้ เป็นการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรม ปฏิทินการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ  การสำรวจ การรวบรวม การสรุปและจำแนกนักเรียน  ระเบียบ หลักเกณฑ์ การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก และเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพแก่
นักเรียนและ สิทธิประโยชน์ภายหลังการอบรมและการทำงาน 
     ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว บุคลากรด้านการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 347 แห่ง

   ติดตามข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ ระบบ FM ความถี่ 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และFacebook Fanpage :สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์

////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ