วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/midBEpHpCMQ?si=RbA8cbRQOxWiVIL0
"การได้มาซึ่งวุฒิสภา"
   สว.ชุดใหม่ ปี 2567
 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา จัดประชุมสัมมนา
เรื่อง "บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
     สว.ชุดใหม่ ปี 2567
 ณ ห้องประชุม อาลัมภางค์  
ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
 เวลา 10.00 - 15.00 น.
        ........................................
สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันจะครบวาระ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
          ...............................
 >การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาใหม่( ปี 2567 )
* ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  * มาตรา 107 วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 200 คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกันหรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งเป็นลักษณะที่ทำให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
    การแบ่งกลุ่ม จำนวนกลุ่มและคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่มการสมัครและการรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือกจำนวนสมาชิกวุฒิสภา ที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม การขึ้นบัญชีสำรอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองขึ้นดำรงตำแหน่งแทนและมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การเลือกกันเอง เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะกำหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันหรือจะกำหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครครับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้
   การดำเนินการตามวรรคสองให้ดำเนินการตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ ฯลฯ
      .......................
 รวบรวมและดำเนินรายการโดย
     (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ผู้สื่อข่าวอาวุโส และฝ่ายกฎหมายหนังสือพิมพ์
ทันใจนิวส์ Inside TV 
*ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.) (อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
*ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
 สำนักงานกฎหมาย สยามรพี
มือถือ ID Line 064-516 6794
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
         ..................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ