วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
นายกฯชัยศิริฯจับมือเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น หนุนกรมชลฯเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ฯเขื่อนฯผาจุก กลุ่มที่ ๑
ต.ขุนฝาง-ฝายซำบอน,ต.น้ำริดปตร.คลองริด-ฝายป่าไร่,ต.ท่าเสาคลองชลประทาน-หนองช้างเพรียง-คลองด้วน
        เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เครือข่ายชุมชนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาฯเขื่อนผาจุกร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏ อุตรดิตถ์ ได้จัดเวทีเสวนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖”การเพิ่มพื้นที่ใช้น้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาฯเขื่อนฯผาจุก กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วยพื้นที่ตำบลขุนฝาง,ตำบลน้ำริด,ตำบลท่าเสา และพื้นที่เชื่อมโยงตำบลด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยนายชัยศฺริ  ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์เป็นประธานการเสวนา นายบรรจบ  ใจจันทร์ นายก ทต.น้ำริดกล่าวรายงาน/ต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา โดยมี สส.กฤษณา  สีหลักษณ์ ,ผู้แทน สส.รวี  เล็กอุทัย ,ผู้แทนโครงการชลประทานอุตรดิตถ์, ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ ,ผู้แทนโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาผาจุก ,ผู้แทนสำนัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุตรดิตถ์,พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย จ.อุตรดิตถ์ , สส.กฤษณา  สีหลักษณ์ ,ผู้แทน สส.รวี  เล็กอุทัย ,สมาชิกสภาอบจ.อุตรดิตถ์เขตอ.เมือง ,ผู้แทนสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์,ผู้แทนนายอำเภอเมือง,ผู้แทนท้องถิ่นเครือข่ายชุมชนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาจำนวน ๔ ท้องถิ่น ทต.น้ำริด,ทต.ท่าเสา,อบต.ขุนฝาง,อบต.ขุนฝางและผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่/ชุมชนเข้าร่วมเสวนาอย่างคึกคัก ซึ่งการเสวนาครั้งนี้เป็นความต่อเนื่องมาจากการเสวนาครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณงเทศบาลตำบลงิ้วงาม  
     เวทีเสวนาได้มีการติดตามสรุปการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานกรมชลประทานในการเพิ่มเติมท่อลอด/สะพานข้าม/จุดปล่อยน้ำ/การพัฒนาเครือข่ายน้ำเชื่อมโยงตามหนังสือร้องของเครือข่ายชุมชนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเมื่อปี ๒๕๖๔ ประเด็นหลักคือการเพิ่มพื้นที่ใช้น้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาฯเขื่อนฯผาจุก สรุปได้ดังนี้ ตำบลขุนฝางสูบน้ำไปจุดสิ้นท้ายฝายซำบอน,ตำบลน้ำริดการส่ร้างปตร.คลองริดและสูบน้ำไปยัง ฝายป่าไร่ ,ตำบลท่าเสา ผันน้ำผ่านคลองชลประทานเดิมไปยังหนองช้างเพรียงและคลองด้วนพร้อมกับข้อเสนออื่นๆ ซึ่งสามหน่วยงานของกรมชลประทานยืนยันในความพร้อมลงสำรวจพื้นที่และประชุมรายตำบลเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น หากในเวทีเสวนากำหนดให้ทุกท้องถิ่นต้องทำข้อมูลจุดพิกัดที่เหมาะสม/แผนผังรายละเอียด/กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์หรือกลุ่มผู้ใช้น้ำ/กรณีใช้ที่ดินในการดำเนินการต้องได้รับความยินยอมอย่างถูกต้องเพื่อให้การดำเนินรวดเร็วซึ่งตำลไหนมีความพร้อมจะได้จัดเวทีเสวนาพร้อมลงพื้นที่จริงต่อไป
     ในส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ได้เร่งรัดให้หน่วยกรมชลประทานเร่งรัดดำเนินอ่างเก็บน้ำ ๒ อ่างฯเพื่อตอบโจทย์คนตำบลด่านนาขาม/น้ำริด/ท่าเสา คือ อ่างเก็บน้ำซำปู่เขียด หมู่ ๙ ,อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ริด หมู่ ๗,อ่างเก็บน้ำห้วยเกียงพา หมู่๑๐ ต.บ้านด่านนาขาม และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์ร่วมกับคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนฯวุฒิสภา,อบจ.อุตรดิตถ์,มณฑลทหารบกที่ ๓๕และเครือข่ายภาคประชาชนเมื่อปี ๒๕๖๓
    
  น.ส.กฤษณา  สีหลักษณ์ สส.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กำลังขับเคลื่อน เช่น เรื่องของฝายแกนดินซีเมนต์/ธนาคารน้ำใต้ดิน/การเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก และอีกหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการการที่ทาง นายกฯอบจ.อุตรดิตถ์ลงมาทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการนับเป็นเรื่องที่ดี ส่วนเรื่องฝายแกนดินซีเมนต์ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทยและอยู่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนราษฏรจะขับเคลื่อนติดตามงบประมาณและโครงการให้อย่างเต็มที่
   นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายกฯอบจ.อุตรดิตถ์ประธานการเสวนา ได้ชี้ชัดว่าความสำเร็จของโครงการต่างต้องอยู่ที่สร้างความพร้อมของโครงการ  ความพร้อมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการเรียนรู้/ทำความเข้าใจ/ปรับรูปแบบวิธีการทำงานให้มีความพร้อมในการรองรับงบประมาณ ในเรื่องการเพิ่มพื้นที่ใช้น้ำจากฯเขื่อนฯผาจุก เป็นเรื่องต่อยอดจากสิ่งที่มีงบประมาณในจังหวัด แหล่งน้ำต้นทุนคือเขื่อนสิริกิต์ก็อยู่ในจังหวัดเรา ถ้าพวกเราไม่ตื่นตัวขึ้นมาช่วยกันคิด ช่วยกันทำ คนที่เสียโอกาสก็คือคนบ้านเรา คนกลุ่มเดียวทำไม่ได้ เครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่นต้องร่วมกันสามัคคีกัน
   ในเรื่องปัญหาการก่อสร้างคลองส่งน้ำ/คลองระบาย/หรือการใช้ที่ดินของโครงการเขื่อนผาจุก ถ้าติดขัดขอให้ประสานกับทางเครือข่ายชุมชนฯซึ่งผมพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของการลงไปช่วยกันแก้ไขปัญหา” นายก อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าวในท้ายที่สุด        
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ นครราชสีมา-ชาวโคราชปลื้มคุณน้ำผึ้ง ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร (พระขนิษฐาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธบน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ