วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
บุรีรัมย์-รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 ที่ บ้านจาน อำเภอพุทไธสง
       เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ หมู่ 10 บ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพุทไธสง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องเกษตรกรอำเภอพุทไธสง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
     นายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การเปิดกิตกรรมรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 
ในวันนี้ จากปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาในพื้นที่โล่ง ทั้งในพื้นที่ป่า
และพื้นที่การเกษตร ทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณ ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ ทำให้ดินเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตลดลง และต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นสำหรับปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดเนื่องมาจากเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกอ้อย และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มักจะนิยมทำการเผาวัชพืช และเศษซากพืชที่เหลือจากกระบวนการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว เพื่อสะดวกในเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไป จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 ณ หมู่ 10 บ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร  นำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา  ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ “การทำการเกษตรแบบปลอดการเผา”  
       นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การเผาในพื้นที่การเกษตรก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2567 มีเป้าหมายในพื้นที่ที่มีการเผาสูงใน 62 จังหวัด โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกของเกษตรกรให้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 
การนำเสนอทางเลือกต่าง ๆ แก่เกษตรกรเพื่อทดแทนการเผา ได้แก่ การไถกลบตอซัง 
การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง การใช้กลไกเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
การหยุดเผาที่ยั่งยืน 
            กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และผู้นำชุมชน รวมทั้งสิ้น กว่า 500 ราย ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการไถกลบตอซังข้าวพร้อมการหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อปลูกปรับปรุงดิน โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายเกษตรกร การสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา และสินค้าเกษตร พืช ผักสวนครัว ในราคาผู้ผลิตพบผู้บริโภค อีกหลากหลาย                                       
      ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่  สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และ Facebook Fanpage : สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ 
                                                            ////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแหกประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ