วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
        บุรีรัมย์-ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนโครงการ "เหลียวหลัง แลหน้า" ภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน 11 ประเด็น ประจำปีงบประมาณ พ.ค.2567 สู่การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
              เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน "เหลียวหลัง แลหน้า" สูการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางกนกอร โพธิ์สิงห์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วม
            นางกนกอร โพธิ์สิงห์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมการพัฒนาชุมชนมอบภารกิจสำคัญ ที่กรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำ จำนวน 11 ประเด็น ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงานภาคี ดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย (Agenda) ยุทธศาสตร์และภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (Function)
และในระดับพื้นที่ (Area) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสามารถวัดความสำเร็จของงานได้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) การส่งเสริม สนับสนุนการเข้าถึงและการใช้แฟลตฟอร์ม "Click ชุมชน" การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  การขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยกลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ) การขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การคำเนินงานโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การขับเคลื่อนกองทุนชุมชน ประกอบด้วย กองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และศูนย์จัดการกองทุนชุมชนการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ภารกิจสำคัญที่กรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำและงานในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน และถ่ายทอด สื่อสารสร้างการรับรู้นโยบาย ภารกิจสำคัญที่กรมการพัฒนาพาชุมชนเน้นย้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(Function) จำนวน 69 เรื่อง และงานในระดับพื้นที่ (Area)สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
         นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมหนเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานในสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และมีบุคลากรในพื้นที่เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานและแปลงนโยบายการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเห็นได้จากการที่กรม " ได้นำนโยบายของรัฐบาล มากำหนดเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วน จะต้องร่วมกันขับ เคลื่อนและบูรณาการทำงานร่วมกัน จำนวน 11 ประเด็น โดยนำเอาจุดแข็งของหน่วยงาน ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน หน่วยงานภาคี ตลอดจนองค์กรชุมชน และเครื่อขายพัฒนาชุมชนในพื้นที่ด้วย การนำเอาศักยภาพของชุมชน ทรัพยากร ทุนทางสังคม และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้หนุนเสริมในการทำงาน โดยการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนการสร้างการมิส่วนร่วมของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ลดปัญหาความเหลือมล้ำทางสังคม ด้วยการส่งสริมและพัฒนาอาชีพเพี่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
              ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้  ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากร อาสาพัฒนา (อสพ.) เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนากองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง และพนักงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รวมทั้งสิ้น 154 คน
             ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่  สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และ Facebook Fanpage : สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ 

////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ