วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้แทนภูมิภาคเอเซีย กล่าวถ้อยแถลงเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน เรียกร้องประชาคมโลกร่วมกันหยุด’สารตั้งต้นฯ ภายใต้แนวคิด SAVE ZONE, NO NEW FACE เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้แทนภูมิภาคเอเซีย กล่าวถ้อยแถลงเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน เรียกร้องประชาคมโลกร่วมกันหยุด’สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เพื่อหยุดการผลิตยาเสพติด และร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
เวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น ณ กรุงเทพฯ) คณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs : CND)ได้จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2563 และในโอกาสครบรอบวาระการลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ รวมถึงการเปิดตัวรายงานยาเสพติดโลกประจำปี 2563 (World Drug Report 2020) อีกทั้งได้เชิญผู้แทนจากประเทศภาคีสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมอภิปรายในหัวข้อผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาค โดยมี Ambassador Mansoor Ahmad Khan ประธานคณะกรรมาธิการยาเสพติด และ Ms. Ghada Fathi Waly ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานตามลำดับ


นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ในนามของประเทศไทย ได้รับเชิญจาก UNODC เป็นผู้แทนภูมิภาคเอเชีย ร่วมกล่าวปราศรัยในหัวข้อผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีสาระสำคัญว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักต่อสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขบวนการค้ายาเสพติดยังคงสามารถเข้าถึง’สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ที่นำไปสู่การผลิตยาเสพติดจำนวนมากได้ มีผลให้ราคาเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้าและไอซ์) มีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค ถือเป็นปัญหาสำคัญในระดับโลกที่ต้องร่วมกันแก้ไข


เลขาธิการ ป.ป.ส กล่าวว่าประเทศไทยได้เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด พบว่าขบวนการค้ายาเสพติดยังคงมีความพยายามในการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศ และมีการใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ติดต่อซื้อขายยาเสพติด ควบคู่กับการใช้บริการรับ/ส่งพัสดุทั้งของรัฐและเอกชนในการส่งยาเสพติด และเชื่อในหลักการที่ว่า “ไม่มีสารตั้งต้น ไม่มียาเสพติด” (No precursors No drugs) จึงเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันหยุดยั้ง’สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และเชื่อในหลักการว่า “ไม่มีความต้องการใช้ยาเสพติด ไม่มียาเสพติด” (No demand No drugs) จึงเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันสร้างความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอย่างจริงจัง เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดจากการใช้ยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด  “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” (Save zone, No new face) ทั้งนี้ประเทศไทยสนับสนุนแนวคิดการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของ UNODC  “ยิ่งเข้าใจ ยิ่งใส่ใจ” (Better knowledge Better care)
จึงเรียกร้องให้ประชาคมโลกส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความปลอดภัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน


เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่าการที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับเลือกเป็นผู้แทนภูมิภาคเอเซียในการกล่าวถ้อยแถลงในครั้งนี้ แสดงถึงการยอมรับของนานาชาติในความมุ่งมั่นตั้งใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีบทบาทเป็นแกนสำคัญในการแก้ไขปัญยาเสพติดในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงของรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดบรรเทาเบาบางลงเพื่อให้และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข@ภักดี (ป.ป.ส.) ร.29
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online
#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ