วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประชุมผู้ริเริ่มก่อตั้งสภาศิลปินแห่งประเทศไทย นำทัพโดย ป้อมเพชร พนาวัลย์ และกลุ่มศิลปินหลายสาขาอาชีพประชุมผู้ริเริ่มก่อตั้งสภาศิลปินแห่งประเทศไทย
นำทัพโดย ป้อมเพชร พนาวัลย์ และกลุ่มศิลปินหลายสาขาอาชีพ
ในวันที่ 5 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. ณ ร้านอาหารบ้านเพื่อน ถ.สายไหม ตรงข้าม ซ.45  กรุงเทพมหานคร มีครูบาอาจารย์เพื่อนพ้องน้องพี่ คนวงการศิลปินมากันมากมายหลายสาขาอาชีพเช่น นักแต่งเพลง นักร้อง นักดนตรี นักจัดรายการวิทยุ นักข่าว โทรทัศน์ ผู้กำกับฯ ภาพยนตร์ ช่างตัดต่อ ดารานักแสดง MV เช่น ป้อมเพชร พนาวัลย อ.ไสว ไฝดำ, อ.ทุย ลูกไทย, เพ็ญนภา มุกดามาศ, ธารทิพย์ ถาวรศิริ, หนุ่ย นพดล, ขวัญไทย เทพประธาน, วิธ ธนวรรธน์, โย่ง พิจิตร, อ.ศักดิ์ ปากน้ำ, ธนิดา หลานย่าโม, ไก่จ๋า สายัณห์, เมย์ พัชฌมนต์ ชลบุรี, จงรักษ์ เบ็ญจรงค์, อ.ประเสริฐ ทองลือ, อ้อ อยุธยา, ต่าย ราศรีตุล, ครูฟ้า และอีกหลายท่านมีใครบ้างดูได้จากภาพ และยังได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดี ท่าน พล.ต.พิชิต บุตรวงศ์ รองหัวหน้าพรรคพลังชาติไทย เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการก่อตั้งสภาศิลปินแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของสภาศิลปินแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่าน พล.ต.พิชิต บุตรวงศ์ อย่างสูงที่มาช่วยสานฝันให้กับเหล่าศิลปินให้มีบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่น มั่งคง และแข็งแรง ในอนาคตเพื่อจะได้เป็นที่อยู่อาศัยดูแลทุกข์สุขสร้างงาน เงิน ต่อลมหายใจให้กลุ่มศิลปินทุกแขนงต่อไปอย่างมั่นคงและถาวร นี่คือก้าวแรกเราจะเดินร่วมทางกันไปเป็นทีมด้วยความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ด้วยความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อความสำเร็จของ บ้านหลังใหม่ของเราชาวศิลปิน สภาศิลปินแห่งประเทศไทย

การประชุมสภาศิลปินแห่งประเทศไทยในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.นั้น เราได้เชิญเฉพาะผู้ที่ได้ส่งใบสมัครเป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งสภาศิลปินแห่งประเทศไทยมาเท่านั้น เพื่อประชุมปรึกษาหารือแต่งตั้งคณะผู้บริหารสภาศิลปินแห่งประเทศไทย ขึ้นมาทำงาน และเพื่อที่จะนัดวันที่จะไปยื่นเอกสารตัวจริงต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวนหลีกภัย หลังจากที่เราได้ส่งรายชื่อและเอกสารไปให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อตรวจเสร็จสิ้นถูกต้องแล้ว ทางฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งกลับมาให้ท่าน พล.ต.พิชิต บุตรวงษ์ ประธานที่ปรึกกิติมศักดิ์  ของสภาศิลปินแห่งประเทศไทย  เพื่อให้นัดแนะกลุ่มผู้ริเริ่มก่อตั้งสภาศิลปินแห่งประเทศไทย ได้ขอนัดวันยื่นจริงต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพร้อมจะให้เราเข้ายื่นได้วันไหน. ในวันยื่นทุกท่านสามรถมาร่วมได้. และทุกท่านยังสมารถสมัครเป็นกรรมาธิการ 60 ท่านเพื่อเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อถกเรื่องของ พ.ร.บ.สภาศิลปินแห่งประเทศไทย ต่อไป และเรายังต้องใช้ผู้บริหารในส่วนของสภาภาค และสภาจังหวัด เพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องกังวลใจว่าจะไม่ได้ช่วยทำงานเพื่อส่วนรวม ผมขอรับรองว่าทุกท่านจะต้องได้ร่วมกันทำงานทุกท่าน เพียงแต่คณะกรรมการในชุดแรกนี้ต้องเป็นผู้ที่ได้สมัครเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสภาศิลปินและมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนที่ส่งเข้าไปสภาแล้วเท่านั้น ในวันงานผู้ที่มาร่วมงาน มีทั้งใช้ชื่อจริง ชื่อ ศิลปิน และมีผู้ที่มาร่วมงานโดยการชักชวนกันเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนจึงเกิดการสับสน ต่อเมื่อมาตรวจสอบรายชื่อแล้วจึงต้องขอปรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารสภาศิลปินฯ ให้ถูกต้อง จึงแจ้งมาเพื่อให้ทุกท่านรับทราบโดยทั่วกัน ป้อมเพชร พนาวัลย์กล่าวโดยในที่ประชุมได้มีมติแต่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดชั่วคราวขึ้นมาก่อนเพื่อสะดวกในการดำเนินงานดังมีรายชื่อต่อไปนี้
คณะกรรมการการบริหารสภาศิลปินแห่งประเทศไทย
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.ต.พิชิต บุตรวงศ์
1. ประธานสภา ป้อมเพชร วรศักดาพิศาล
2. รองประธานสภา 1 อ.ไสว เทียนยิ้ม
3. รองประธานสภา 2 ธนัช ผูกอารมณ์
4. เลขาธิการ สุติพงษ์ คนสม (หนุ่ย นภพดล)
5. รองเลขาธิการ 1 ประวิตร์ ใจสมุทร (ไก่จ๋า สายัณห์)
6. รองเลขาธิการ 2 ธนิดา หลานย่าโม
7. เหรัญญิก ปฐมพร สังประพล
8. รองเหรัญญิก 1 จงรักษ์ คงเพ็ชรศักดิ์ (จงรักษ์ เบ็ญจรงค์)
9. รองเหรัญญิก 2 พัชมณฑ์ มาเจริญกุล (เมย์ พัชฌมนต์ ชลบุรี)
10. นายทะเบียน ชพน ยะสมจิตร์ (ฟ้า บางใหญ่)
11. รองนายทะเบียน 1 นวภัค ฤกษ์รัชนี (อ้อ อยุธยา)
12. รองนายทะเบียน 2 ธนวรรธน์ ศรีเพี้ยนเอม (วิธ ธนวรรธน์)
13. โฆษก ดร.เขวงศักดิ์ แสงจันทร์
14. รองโฆษก 1 ธีรวิชญ์ สังฆะสา (ขวัญไทย เทพประทาน)
15. รองโฆษก 2 นันทภพ เวชสิทธิปราสาท
16. ปฏิคม  เอนก วงษ์ฉิม
17. ผู้ช่วยปฏิคม 1 ศรีวรินทร์ ไทรนนทรีย์ (จุ่ม วรัญญา)
18. ผู้ช่วยปฏิคม 2 ฐิติพันธ์ ไชยทองศรี
19. ผู้ช่วยปฏิคม 3 สุวรรณ์ สังข์คง
20. ฝ่ายกฎหมาย อุดม เฉลิมนนท์
21. ฝ่ายกฎหมาย 1 ทรงวุฒิ จรจรัส
22. ฝ่ายกฎหมาย 2 ธารทิพย์ ถาวรศิริ
23. ความมั่นคง ธนกร กีรติพัทธ์
24. รองความมั่นคง 1 ณัฏสิทธิ์ เทียนแก้ว
25. รองความมั่นคง 2 บุญทรง ประทุมรัตน์
26. กรรมการ บุญช่วย จิวิสาย
27. กรรมการ ชนม์นิภา แสงอุ่น
28. กรรมการ พลอยรวี กังวาลเดชานันท์
29. กรรมการ สุริยนต์ เกิดทุ่งยั้ง
30. กรรมการ วันชนะ สิงห์เรือง

ประวิตร์ ใจสมุทร รายงานข่าว


โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ