วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

คณะนิติศาสตร์ มรส. รับการตรวจประเมินเพื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
หวังลดปริมาณคดีก่อนขึ้นชั้นศาล
------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องพุดตาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีฝ่ายวางแผน งบประมาณและงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวยุพดี สุขแสง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มาตรวจประเมินความพร้อมเพื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชยา มณีนาวา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ต่ออธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 โดยมีสถานที่ตั้ง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองจังหวัด            สุราษฎร์ธานี
.
อาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีฝ่ายวางแผน งบประมาณและงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีความตั้งใจที่จะจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภท ให้ยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีโดยกระบวนการไกล่เกลี่ย ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข”
.
#คณะนิติศาสตร์
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ